fbpx

Tájékoztatási záradék és képi hozzájárulás.

Adatkezelési tájékoztató

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke értelmében  az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az alábbiakról tájékoztatja a résztvevőt:

Adatkezelő. Személyes adataid kezelője  az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości), cégjegyzékszám: 0000836387 adószám: 5213894656, székhelye ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Warszawa (Varsó), Lengyelország.

Ha bármilyen kérdésed van azzal kapcsolatban, hogyan kezelik személyes adataidat, kérjük, lépj velünk kapcsolatba a data@efrp.org.pl címen.

Az adatkezelés céljai és időtartama. Személyes adataid – képmásod, és a kapcsolattartás érdekében megadott adataid – felhasználásának jogalapja és időtartama:

–  hozzájárulás (GDPR 6. cikk 1) bek a) pont) a Projektben való részvételhez a Projekt befejezésétől számított 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

– követelések érvényesítése vagy mások követeléseinek érvényesítésével szembeni védelem az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk 1) bek f) pont) alapján – a jogos érdek ebben az esetben: rendelkezés a projektben való részvétellel kapcsolatos követelések érvényesítéséhez vagy mások követeléseivel szembeni védelemhez szükséges információkkal egészen addig, ameddig az eljárások – így a végrehajtási ill. az egyeztető (választottbírói vagy közvetítői) eljárás – véget nem ér;

– az erre készült kapcsolati űrlapon keresztül vagy az Alapítvány e-mail címére küldött bejelentések (pl. a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonása) és más kérések kezelése, abból a célból, hogy az Alapítvány tevékenysége elszámoltatható legyen, ahol a jogos cél a data@efrp.org.pl e-mail címre küldött bejelentések és kérdések megválaszolása, így a  kényes kérések és a rájuk adott válaszok tárolása, amelynek célja az elszámoltathatóság biztosítása. Az adatokat az ügymenet idejére, ám 5 évnél nem hosszabb ideig őrizzük meg, hogy biztosíthassuk az elszámoltathatóságot, kivéve ha kezelésük ellen az érintett tiltakozik.

Személyes adatait megadása önkéntes, de feltétlenül szükséges ahhoz, hogy részt vehess a High School Business Challenge projektben. Amennyiben nem adod meg személyes adataidat, nem tudjuk figyelembe venni jelentkezésedet a projekt toborzási folyamatában.

Adatfeldolgozók. Személyes adataidhoz a következő jogi személyek férhetnek hozzá:

  1. Az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködő jogi személyek, így az Alapítvány vállalati partnerei
  2. A High School Business Challenge verseny partnerei
  3. más jogi személyek, amelyek az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal aláírt szerződések értelmében dolgozzák fel azokat az adatokat, amelyeknek adatkezelője az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Ezenkívül tájékoztatunk, hogy személyes adataidat nem továbbítjuk harmadik országokba (az Európai Gazdasági Térségen kívülre) ill. nemzetközi szervezetekhez

A Te jogaid. Jogodban áll: tájékoztatást kapni személyes adataid kezeléséről és a GDPR-ben említett jogaid alapján hozzáférni adataidhoz és helyesbíteni azokat, valamint kérheted személyes adataid törlését az adatkezelő adatbázisából (kivéve ha a további adatkezelésre feltétlenül szükség van – jogi kötelezettség miatt, érdekérvényesítés meghatározása, lefolytatása vagy az elleni védelem miatt), továbbá jogod van az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz a GDPR-ben meghatározott esetekben és feltételek mellett. Amennyiben bármelyik fent felsorolt jogoddal élni kívánsz, küldd el kérésedet az alábbi e-mail címre:

Személyes adataidra nem terjed ki semmiféle automatikus döntéshozatal, ideértve a profilalkotást, amelyről a GDPR 22. cikk 1) és 4) bekezdése említ,

A hozzájárulás visszavonása. Jogodban áll hozzájárulásodat bármikor visszavonni, ám ezzel nem válik jogszerűtlenné az az adatkezelés, amely még a hozzájárulás vissszavonása előtt történt. Hozzájárulásodat úgy vonhatod vissza, hogy megfelelő nyilatkozatot küldesz a ………… címre, vagy rákattintasz az alábbi linkre

A hozzájárulás visszavonásának következménye, hogy lemondasz a projektben való részvételről

Jogorvoslat az adatvédelmi hatóságnál. Jogodban áll panaszt tenni a lengyel Adatvédelmi Hivatal elnökénél, amennyiben úgy ítéled, hogy személyes adataid kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Megerősítem, hogy megismertem és elfogadtam a fenti információkat.

Adatkezelési hozzájárulás

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości) a High School Business Challenge projekt toborzási folyamata során kezelje személyes adataim alábbi formáit: képmás, kapcsolati adatok és iskolám címe. Hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom.

Hozzájárulás a képmás felhasználásához

Ezenkívül kijelentem, hogy az 1994. február 4-i szerzői és szellemi jogi törvény (Dz. U. [Dziennik Ustaw – a Lengyel Köztársaság hivatalos közlönye] 2017/880. és módosításai)  81. cikk 1) bekezdése értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy képmásomat az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a High School Business Challenge keretében a következő módokon terjessze: felvétel, bármilyen technikával készült sokszorosítás, terjesztés, használat, forgalomba hozatal, haszonkölcsönzés, nyilvános előadás, beszúrás, vetítés, lejátszás, sugárzás, nyilvános megosztás, archiválás, különösen weboldalakon, közösségi oldalakon, az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítvány promóciós eseményein

Képmásom felhasználásával kapcsolatban lemondok:

– arról a jogomról, hogy ellenőrizzem és minden egyes alkalommal jóváhagyjam képmásom felhasználását, így arról, hogy jóváhagyjam azoknak az anyagoknak a végső formáját, amelyekben képmásomat felhasználják;

– arról a jogomról, hogy minden egyes alkalommal személyként jelöljenek meg azokon az anyagokon, amelyen látszom, különösen hogy név szerint említsenek rajtuk.

Az Európai Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak jogában áll a High School Business Challenge megvalósítása során vele együtműködő más jogi személyeket meghatalmazni arra, hogy képmásomat a jelen beleegyezésben foglaltaknak megfelelően felhasználják.

Menü