fbpx

Klauzula informacyjna i zgoda wizerunkowa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że:

Administrator. Administratorem  Twoich danych osobowych osobowych jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, z siedzibą Batorego 33/95, 02-591 Warszawa, Polska

W razie jakichkolwiek pytań związanych z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres: data@efrp.org.pl

Cele i czas przetwarzania. Twoje dane osobowe w postaci  wizerunku i danych kontaktowych, przetwarzane będą na podstawie i przez okres:

–  udzielonej zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) w celu uczestnictwa w Projekcie do momentu upływu 5 lat od  czasu zakończenia Projektu lub do czasu wycofania udzielonej zgody.

– dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsięiorczości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)– prawnie uzasadniony interes w tym wypadku stanowi konieczność posiadania niezbędnych informacji w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z  udziałem w projekcie do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowań egzekucyjnego i polubownego (arbitrażu lub mediacji);

– Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem dedykowanego formularza kontaktowego lub na adres e-mail Fundacji (np. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych), innych wniosków celu zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez Fundację działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane na adres email: data@efrp.org.pl w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia sprawy, jednakże nie dłużej niż przez okres 5 lat celem zachowania zasady rozliczalności, chyba że zostanie wniesiony sprzeciwu co do przetwarzania.

Podanie przez Ciebie  danych osobowych jest jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udziału w projekcie “High School Business Challenge”. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie Twojego zgłoszenia przy rekrutacji do projektu.

Odbiorcy danych Twoje dane osobowe będą udostępniane:

  1. Podmiotom współpracującym z Europejską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym jej partnerom korporacyjnym
  2. Partnerom konkursu “High School Business Challenge”
  3. Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów z Europejską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ponadto, informujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/do organizacji międzynarodowych

Twoje prawa. Posiadasz prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. W razie chęci skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw wyślij żądanie na adres e-mail:

Twoje dane osobowe  nie będą wykorzystane do  zautomatyzowanego podejmowania wobec nich jakichkolwiek decyzji, w tym  profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO,

Cofnięcie zgody. Masz również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać zgodę możesz wysyłając nam odpowiednie oświadczenie na adres:  lub  klikając w  poniższy link

Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

Skarga do PUODO. Masz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

Zgoda na  przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w postaci: wizerunku, danych kontaktowych i danych adresowych szkoły, do której uczęszczam w celu rekrutacji do projektu “High School Business Challenge”. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Ponadto oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez mojego wizerunku Europejską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach “High School Business Challenge” poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie,  odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, na wydarzeniach promocyjnych  Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

W związku z wykorzystaniem mojego wizerunku zrzekam się:

– prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania mojego wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów, w których mój wizerunek zostanie wykorzystany;

– prawa każdorazowego wskazywania mnie jako osoby uwidocznionej na materiałach, a w szczególności wskazywania mojego imienia i nazwiska.

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ma prawo upoważnić inne podmioty  współpracujące z nim przy realizacji “High School Business Challenge” do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym zezwoleniu.

Menu