fbpx

Informačná doložka a súhlas s obrázkom

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej „ GDPR”)

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Vás informuje, že:

Správca. Správcom Vašich osobných údajov je Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości číslo KRS v OR: 0000836387 DIČ: 5213894656 IČO: 385867404. Adresa sídla: Czerniakowska 24 / 39, 00-714 Varšava, Poľsko

Všetky otázky súvisiace s problematikou spracúvania Vašich osobných údajov zasielajte elektronickou poštou na adresu: data@efrp.org.pl

Účel a doba spracovania. Vaše osobne údaje vo forme podobizne a kontaktných údajov budú spracúvané na základe a po dobu:

–  poskytnutého súhlasu (čl.6 ods. 1 pís. a GDPR) za účelom účasti v projekte do okamihu uplynutia 5 rokov od okamihu ukončenia projektu alebo do okamihu odvolania udeleného súhlasu.

– uplatňovania nárokov alebo obhajoby pred nárokmi na základe právne odôvodneného záujmu Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ( na základe čl.  ods. 1 pís. f GDPR)- v tomto prípade právne odôvodnený záujem stanoví nevyhnutnosť disponovať potrebnými informáciami za účelom uplatnenia nárokov alebo obhajoby pred prípadnými nárokmi súvisiacimi s účasťou na projekte do okamihu právoplatného ukončenia konaní vrátane exekučného a zmierovacieho konania (arbitráže alebo mediácie);

– obsluhy prihlášok zasielaných prostredníctvom stanoveného kontaktného formuláru alebo na e-mailovú adresu nadácie (napr. odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov), iných žiadostí za účelom zabezpečenia zodpovednosti za konanie Nadácie, pri ktorom právne odôvodneným cieľom je poskytnutie odpovede na prihlášky a otázky zaslané na e-mailovú adresu: data@efrp.org.pl, vrátane uchovávania citlivých žiadostí a poskytnutých odpovedí s cieľom dodržania zásady zodpovednosti. Údaje budú spracúvané po dobu trvania veci, avšak nie dlhšie ako po dobu 5 rokov s cieľom dodržania zásady zodpovednosti, pokiaľ nebude podaná sťažnosť proti spracúvaniu údajov.

Vaše osobne údaje poskytujete dobrovoľne, avšak ich poskytnutie je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v projekte “High School Business Challenge”. Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Vaša prihláška nebude akceptovaná pri prihlasovaní sa do projektu.

Príjemcovia, ktorí získajú prístup k Vašim osobným údajom sú:

  1. Subjekty spolupracujúce s Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, vrátane jej korporačných partnerov
  2. Partneri súťaže “High School Business Challenge”
  3. Ďalšie subjekty, ktoré na základe príslušných zmlúv s Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości spracúvajú osobne údaje, ktorých správcom je Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Navyše Vám oznamujeme, že Vaše osobné údaje nebudú poskytované do krajín tretieho sveta (okrem Európskeho hospodárskeho priestoru)/ medzinárodným organizáciám

Vaše práva. Máte právo: získať informácie o spracúvaní osobných údajov a oprávneniach, ktoré Vám prináležia na základe GDPR, prístupu k obsahu svojich údajov a k vykonaniu ich úprav, a zároveň odstrániť údaje zo súborov správcu (pokiaľ je ďalšie spracúvanie nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti alebo za účelom stanovenia, vyšetrovania alebo obhajoby nárokov) a právo na obmedzenie spracúvania, prenosu údajov, podania sťažnosti proti spracúvaniu – v prípade a za podmienok uvedených v GDPR. V prípade záujmu o uplatnenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv, svoju žiadosť zašlite na e-mailovú adresu:

Vaše osobne údaje nebudú použité na účely automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, ktoré je uvedené v čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR,

Odvolanie súhlasu. Zároveň máte právo odvolať svoj súhlas kedykoľvek bez vplyvu na zhodnosť s právom na spracúvanie, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať formou zaslania príslušného prehlásenia: alebo kliknutím na odkaz nižšie

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Vaša prihláška nebude akceptovaná pri prihlasovaní sa do projektu.

Sťažnosť na PUODO. Ste oprávnený podať sťažnosť u riaditeľa Úradu na ochranu osobných údajov ak uznáte, že spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje predpisy GDPR.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a a beriem na vedomie všetky vyššie uvedené informácie.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Udeľujem súhlas na to, aby Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości spracovávala moje osobné údaje vo forme: podobizne, kontaktných údajov o adrese školy, ktorú navštevujem za účelom prihlásenia sa do projektu  “High School Business Challenge”. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Súhlas na použitie podobizne

Ďalej prehlasujem, že  na základe čl. 81 ods. 1 zákona o autorskom práve a s ním súvisiacich zákonov z dňa 04. februára 1994 (Zb. Z. 2017 bod 880 v znení neskorších zmien) udeľujem súhlas na bezplatné šírenie mojej podobizne/obrazu na strane Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości v rámci projektu “High School Business Challenge” formou: záznamu, kopírovania pri použití dostupnej techniky, šírenia, využívania, zavedenia na trh, poskytnutia, verejného vykonania, vkladania, zobrazenia, prehrávania, vysielania, verejného sprístupnenia, archivácie, vrátane a predovšetkým na webových stránkach, na sociálnych sieťach a na propagačných akciách uskutočnených na strane Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

V súvislosti s použitím mojej podobizne sa vzdávam:

– práva kontrolovať a individuálne schvaľovať každé použitie mojej podobizne, vrátane práva na potvrdenie poslednej podoby materiálu, v ktorom bude použitá moja podobizeň;

– práva na individuálne určenie mojej osoby ako zviditeľnenej v materiáloch a predovšetkým, pokiaľ ide o uvedenie môjho mena a priezviska.

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości má právo splnomocniť ďalšie subjekty spolupracujúce  pri realizácii “High School Business Challenge” k využitiu podobizne podľa zásad stanovených v tomto súhlase.

Menu