fbpx

Informační doložka a souhlas s obrázky

Informace o zpracování osobních údajů

Podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR”) Vám tímto Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Evropská nadace pro rozvoj podnikání) sděluje, že:

Správce. Správcem vašich osobních údajů je Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, číslo v obchodním rejstříku KRS: 0000836387 DIČ (NIP): 5213894656 IČO (REGON): 385867404 Adresa sídla: Czerniakowska 24 / 39, 00-714 Varšava Polsko

V případě jakýchkoliv dotazů souvisejících s tím, jak jsou zpracovávány Vaše osobní údaje nás prosím kontaktujte prostřednictvím elektronické pošty na adrese: data@efrp.org.pl

Cíle a doba zpracování. Vaše osobní údaje v podobě vzhledu a kontaktních údajů budou zpracovány na základě a po dobu:

–  uděleného souhlasu (čl.6 odst.1 písm. a GDPR) za účelem účasti v Projektu, a to do okamžiku uplynutí 5 let od ukončení Projektu nebo do okamžiku odvolání uděleného souhlasu.

– uplatňování nároků nebo obhajoby před nároky na základě oprávněného zájmu nadace Europejska Fundacja Rozwoju Przedsięiorczości (na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) – oprávněným zájmem je v tomto případě nutnost disponování nezbytnými informacemi za účelem uplatňování nároků nebo obhajoby proti případným nárokům souvisejícím s účastí v projektu do okamžiku pravomocného ukončení řízení, a to včetně exekučních a smírčích řízení (arbitráž nebo mediace);

– Vyřizování požadavků zasílaných prostřednictvím k tomu určených kontaktních formulářů nebo na e-mailovou adresu nadace (např. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů), jiných žádostí za účelem zajištění odpovědnosti aktivit nadace, kde je právně opodstatněným účelem poskytnutí odpovědi na přihlášky a dotazy zasílané na e-mailovou adresu: data@efrp.org.pl, a to včetně uchovávání citlivých žádostí a poskytnutých odpovědí za účelem dodržení zásady odpovědnosti. Údaje budou zpracovávány po dobu vedení věci, avšak nejdéle po dobu 5 let za účelem dodržení zásady odpovědnosti, ledaže bude vznesena námitka proti zpracování.

Vaše uvedení osobních údajů je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v projektu “High School Business Challenge”. V případě neuvedení Vašich osobních údajů Vaše přihláška do projektu nebude zohledněna.  

Vaše osobní údaje budou poskytovány následujícím příjemcům údajů:

  1. Subjektům spolupracujícím s nadací Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości jako rovněž jejím korporátním partnerům
  2. Partnerům soutěže “High School Business Challenge”
  3. Jiným subjektům, které na základě příslušných smluv s nadací Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zpracovávají osobní údaje, jejichž správcem je nadace Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dále Vám sdělujeme, že Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor)/mezinárodním organizacím

Vaše práva. Máte právo na: získání informací o zpracování osobních údajů a oprávněních příslušejících podle GDPR, právo na přístup k obsahu svých údajů a jejich opravu, a také právo na odstranění osobních údajů ze souborů správce (ledaže je další zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajobu nároků), a právo na omezení zpracování, předání údajů, vznesení námitky proti zpracování – v případech a dle podmínek stanovených v GDPR. V případě, že budete chtít uplatnit kterékoliv z výše uvedených práv, zašlete takový požadavek na e-mailovou adresu:

Vaše osobní údaje nebudou využívány k jakémukoliv automatizovanému rozhodování ohledně nich, a to včetně profilování uvedeného ve čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR,

Odvolání souhlasu. Rovněž máte právo na odvolání souhlasu v libovolném okamžiku bez vlivu na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním. Souhlas můžete odvolat tak, že nám zašlete příslušné prohlášení na adresu:  nebo  kliknutím na níže uvedený odkaz

Důsledkem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bude rezignace na účast v projektu

Stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že dojdete k závěru, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení GDPR.

Potvrzuji, že jsem se seznámil(-a) a beru na vědomí výše uvedené informace.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto vyjadřuji souhlas s tím, aby Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zpracovávala mé osobní údaje v podobě: vzhledu, kontaktních a adresních údajů školy, jejímž jsem studentem, a to za účelem náboru do projektu “High School Business Challenge”. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.

Souhlas s využitím vzhledu

Dále prohlašuji, že na základě čl. 81 odst. 1 zákona o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským ze dne 4. února 1994 (Sb. z. z roku 2017 pol. 880 v platném znění) vyjadřuji souhlas s bezplatným šířením mého vzhledu nadací Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości v rámci “High School Business Challenge”, a to prostřednictvím: zaznamenání, rozmnožování pomocí veškerých technik, šíření, použití, uvádění do oběhu, vypůjčení, veřejné reprodukce, expozice, zobrazení, vysílání, veřejného zpřístupnění, archivace, a to především na webových stránkách, na sociálních sítích, na propagačních akcích nadace Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

V souvislosti s využitím mého vzhledu se vzdávám:

– práva na kontrolu a schvalování v každém jednotlivém případě využití mého vzhledu, a to včetně práva na schvalování finální podoby materiálů, v nichž bude můj vzhled použit;

– práva na uvádění mě v každém jednotlivém případě jako osoby prezentované v materiálech, a především uvádění mého jména a příjmení.

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości má právo poskytnout oprávnění jiným subjektům spolupracujícím s ní v rámci realizace “High School Business Challenge” k využívání vzhledu dle pravidel stanovených v tomto povolení.

Menu