fbpx

Pravidla mezinárodní soutěže High School Business Challenge

dále jen „Pravidla” zveřejněná na webových stránkách: www.businessismore.eu

§ 1
Úvodní informace

 1. Hlavním pořadatelem soutěže High School Business Challenge (dále jen “HSBC” nebo “Soutěž”) je Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Evropská nadace pro rozvoj podnikání), číslo v obchodním rejstříku KRS: 0000836387 DIČ (NIP): 5213894656, se sídlem ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Varšava (dále jen “Pořadatel”).
 2. 2. Hlavní pořadatel při organizaci Soutěže spolupracuje s národními spolupořadateli (dále jen “spolupořadatelé”):
  1. a. Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej ve Varšavě v Polsku,
   b. Vysoká škola ekonomická v Praze v České republice,
   c. Közép-Európa Társaság v Maďarsku,
   d. Študentský parlament NHF, o.z. na Slovensku.
 3. 3. HSBC je financována z prostředků získaných v rámci grantu Visegrádského fondu, vlastních prostředků pořadatele a jiných prostředků získaných od partnerů a sponzorů Soutěže.
 4. Uspořádání HSBC má posloužit k následujícím účelům:
  1. formování podnikatelského přístupu a podnikavosti mezi studenty středních škol,
  2. zdokonalovat u mladých lidí dovednost analyzovat jevy probíhající v ekonomice, v podnicích a v oblasti soukromého života majících vliv na podnikavost,
  3. rozvíjet u mládeže schopnost analytického a syntetického myšlení, plánování a realizace projektů, řešení problémů tvůrčím způsobem, efektivní komunikace, vyhledávat a využívat v praxi informace a na jejich základě rozhodovat, spolupracovat v týmu a vyjednávat,
  4. vnuknutí pozitivního vnímání podnikání,
  5. účel, aby účastníci získali interdisciplinární znalosti v oblasti financí, marketingu, psychologie, řízení lidských zdrojů a schopnost analýzy a interpretace údajů umožňujících efektivní řízení podniku a nakládání s majetkem v budoucnosti,
  6. účel, aby účastníci získali praxi ve veřejných vystoupeních,
  7. vybízet studenty středních škol ke studiu na ekonomických vysokých školách.

§ 2
Práva a povinnosti pořadatele

 1. Úkoly Pořadatele jsou především:
  1. uspořádání HSBC v souladu s ustanoveními těchto pravidel,
  2. zajištění logistiky a finančních prostředků nezbytných pro realizaci Soutěže,
  3. péče o řádnou komunikaci s účastníky Soutěže a školním prostředím,
  4. vedení propagačních akcí šířících HSBC,
  5. dohlížení na správný průběh Soutěže,
  6. vytvoření Oblastních, Celostátních a Ústřední komise a kontrola jejich fungování.
 2. Pořadatel je oprávněn rozhodnout o diskvalifikaci týmu, který porušil ustanovení těchto Pravidel.
 3. Ve zvláštních případech je Pořadatel oprávněn rozhodnout o postupu více týmů do další etapy, nežli to vyplývá z Pravidel.

§ 3
Práva a povinnosti účastníků

 1. Účastníky HSBC (dále jen „Účastník”) mohou být studenti středních škol v Polsku, České republice, Maďarsku a na Slovensku, ve kterých program vzdělávání končí maturitní zkouškou.
 2. Účast v HSBC je dobrovolná a bezplatná.
 3. HSBC má týmový charakter. Součástí týmu může být 3 až 5 osob. Tým přihlašuje do Soutěže jeho lídr, a to prostřednictvím registračního formuláře na webových stránkách www.businessismore.eu spolu s uvedením jména a příjmení meritorního vedoucího týmu.
 4. Meritorním vedoucím může být jakákoliv plnoletá osoba, která s tím vyjádřila souhlas. Pořadatel doporučuje, aby se jednalo o osobu, která tým může podpořit z meritorního hlediska při přípravě na Soutěž.
 5. Účastníci se mohou registrovat individuálně se současným vyjádřením souhlasu s tím, že je Pořadatel začlení do týmů.
 6. Registrace individuálních účastníků končí 7 dnů před termínem ukončení registrace týmů uvedeným v odst. 8.
 7. Účastníci, z nichž pořadatel vytvoří tým, mezi sebou zvolí lídra oznámí tuto skutečnost pořadateli, a to nejpozději k poslednímu dni registrace týmů uvedenému v odst. 8.
 8. Registrace týmu je možná ve dnech 23.11.2020 – 22.01.2021.
 9. Lídr skupiny tvořené z individuálně účastnících se studentů je zodpovědný za zaslání údajů o mentorovi týmu.
 10. Členové týmu složeného z účastníků, kteří se zaregistrovali individuálně, by se měli společně dohodnout na osobě, která se stane jejich mentorem týmu.
 11. Pokud při rozhodování uvedeném v paragrafu 10 nedojde ke konsenzu, rozhodující hlas patří tým lídrovi.
 12. Tým je připisován k oblasti podle lokality školy, jejímž studentem je lídr týmu.
 13. Účastník je povinen:
  1. seznámit se s Pravidly HSBC a dodržovat je,
  2. dodržovat veškeré instrukce komisí dohlížejících na průběh jednotlivých etap soutěže,
  3. při registraci uvést správné osobní údaje nezbytné k účasti v soutěži a předložit doklad umožňující jejich potvrzení Pořadatelem,
  4. informovat Pořadatele o veškerých nesrovnalostech zpozorovaných během realizace Soutěže.
 14. Účastník je oprávněn odvolat se od rozhodnutí Pořadatele, a to v režimu uvedeném v § 10 Pravidel.

§ 4
Průběh soutěže

 1. HSBC má čtyřstupňový charakter a sestává z:
  1. školního kola prvního stupně,
  2. oblastního kola druhého stupně,
  3. celostátního kola třetího stupně,
  4. mezinárodního kola čtvrtého stupně.
 2. Míra složitosti soutěže se zvětšuje s každým dalším stupněm.
 3. Testy a úlohy, které budou základem pro uskutečnění kol na každém stupni, připravuje Tým autorů úloh sestavený Pořadatelem.
 4. Výsledky kol jednotlivých stupňů budou zveřejňovány na webových stránkách HSBC www.businessismore.eu.

§ 5
Školní kolo

 1. Školní kolo začíná 24.01.2021 současně na všech školách spolu se zpřístupněním přihlášeným týmům listu úloh.
 2. Školní kolo spočívá v tom, že přihlášené týmy budou řešit list úloh, jehož součástí je 25 (slovy: dvacet pět) uzavřených úloh s možným výběrem několika odpovědí v podobě případové studie z oblasti řízení v podnikání.
 3. Týmy mají od okamžiku zpřístupnění listu úloh 14 (slovy: čtrnáct) dnů na odeslání vyřešených úloh prostřednictvím formuláře zpřístupněného Pořadatelem.
 4. Po ověření zaslaných řešení úloh Pořadatel zveřejní výsledky školního kola pro danou oblast.
 5. Do oblastního kola postoupí 5 (slovy: pět) týmů z každé oblasti, které dosáhly nejlepšího výsledku z hlediska nejvyššího počtu bodů.
 6. V případě rovného počtu bodů získaných Účastníky ve školním kole opravňujícího k postoupení do oblastního kola rozhoduje větší počet bodů získaných za vyřešení testových otázek ze skupiny úloh, které mají vyšší bodování.
 7. V případě rovného počtu bodů získaných v jednotlivých bodových skupinách, o postupu do oblastního kola rozhoduje čas zaslání řešení. Postupuje tým, který svá řešení zaslal dříve.

§ 6
Oblastní kolo

 1. Oblastní kolo proběhne dne 20.03.2021 v následujících městech:
  1. v Polsku: Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa a Wrocław;
  2. V České republice: Praha, Brno a Ostrava;
  3. v Maďarsku: Budapešť, Győr a Debrecen;
  4. na Slovensku: Bratislava a Košice.
 2. Součástí jednotlivých oblastí v Polsku jsou následující vojvodství:
  1. Gdańsk: Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie;
  2. Kraków: Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie;
  3. Poznań: Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie;
  4. Warszawa: Podlaskie, Mazowieckie, Łódzkie;
  5. Wrocław: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.
 3. Součástí jednotlivých oblastí v České republice jsou následující kraje:
  1. Praha: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj;
  2. Brno: Vysočina, Jihomoravský kraj, Pardubický kraj;
  3. Ostrava: Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj.
 4. Součástí jednotlivých oblastí v Maďarsku jsou následující komitáty:
  1. Budapešť: Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya, Nógrád, Csongrád-Csanád;
  2. Győr: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala;
  3. Debrecen: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés.
 5. Součástí jednotlivých oblastí na Slovensku jsou následující kraje:
  1. Bratislava: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský;
  2. Košice: Banskobystrický, Prešovský, Košický.
 6. Oblastní kolo probíhá ve všech oblastech současně a sestává z jedné etapy spočívající v tom, že týmy představí multimediální prezentace na téma související s managementem v podnikání. Lhůta pro zaslání prací činí dva týdny od dne, ve kterém Pořadatel účastníkům zpřístupnil zadání.
 7. Oblastní kolo provádí Oblastní komise zřízená Pořadatelem v dané oblasti sestávající z nejméně tří členů.
 8. Oblastní komise je oprávněna diskvalifikovat tým, který poruší formální podmínky stanovené v Pravidlech.
 9. Na multimediální prezentaci je vyhrazena doba maximálně 15 minut.
 10. Za týmovou prezentaci tým může obdržet maximálně 50 bodů od každého z členů Oblastní komise. Finální výsledek dosažený týmem tvoří průměr hodnocení přiznaných jednotlivými členy Oblastní komise.
 11. V případě rovného počtu bodů, které týmy získaly během prezentace, o postupu do celostátního kola rozhoduje Oblastní komise.
 12. Do celostátního kola postupuje 5 (slovy: pět) týmů v každém státě, přičemž nejméně 1 (slovy: jeden) tým z každého oblastního kola.
 13. Podrobný průběh oblastního kola upravuje instrukce Oblastní komise, která je účastníkům HSBC zpřístupňována 7 dnů před zahájením kola.
 14. Dokumentaci oblastního kola HSBC vedou Oblastní komise. Dokumentaci v každé oblasti tvoří:
  1. protokol o průběhu oblastního kola,
  2. hodnotící karty komise,
  3. multimediální prezentace týmů.
 15. Oblastní komise předávají Pořadateli protokoly z oblastních kol spolu s přílohami, jejichž součástí jsou hodnotící karty vystavené jednotlivými členy komise a představené mediální prezentace.
 16. Zodpovědnost za nezletilé účastníky regionálních přípravných kol nese mentor týmu nebo jiná dospělá osoba jmenovaná zákonným zástupcem.

§ 7
Celostátní kolo

 1. Celostátní kolo provádějí spolupořadatelé ve spolupráci s Pořadatelem.
 2. Celostátní kolo se uskuteční ve dnech 17-18.04.2021.
 3. Celostátní kola probíhají za podmínek kontrolované samostatnosti. Pořadatel může tým diskvalifikovat v důsledku zjištění nesamostatné odpovědi nebo nesplnění formálních podmínek stanovených v Pravidlech a instrukci připojené k listu úloh.
 4. Dokumentaci celostátního kola HSBC vedou Celostátní komise. Dokumentaci v každé zemi tvoří:
  1. protokol o průběhu celostátního kola,
  2. hodnotící karty komise,
  3. řešení úloh týmů.
 5. Za každou minutu zpoždění při odevzdání řešení úkoly má národní komise právo přidělit týmu trestního bod, který je odpočítáván od celkovýho počtu bodů obdržených za případovou štúdiu. Pokud počet trestných bodů překročí maximální počet bodů, které je možné za danou úlohu získat, tým automaticky získá 0 bodů za danou úlohu.
 6. První část celostátního kola spočívá ve vyřešení krátké případové studie spojené s tématikou byznysu a podnikání, a především managementu, marketingu, analýzy a interpretace údajů nebo financí podniku. Hodnocena bude výhradně týmem předložená zpráva prezentující výsledky práce týmu. Na řešení úlohy jsou určeny tři hodiny (180 minut).
 7. Podrobná pravidla realizace celostátního kola upravuje instrukce Celostátní komise, která je účastníkům HSBC zpřístupňována 7 dnů před zahájením kola.
 8. Za první část celostátního kola tým může získat 0 až 25 bodů.
 9. Ve druhé části celostátního kola týmy řeší případovou studii, připravují zprávu představující řešení problému a následně je prezentují veřejně a obhajují je. Obhajoba práce spočívá v zodpovězení otázek Celostátní komise, které se týkají týmem představeného řešení úlohy a otázek souvisejících s tématikou prezentace.
 10. Na přípravu práce a zprávy je určeno celkem pět hodin (300 minut).
 11. Na prezentaci je určeno 15 minut.
 12. Ve druhé části celostátního kola tým může získat 0 až 50 bodů.
 13. O umístění týmu rozhoduje celkový počet bodů získaných za obě části celostátního kola.
 14. Výsledky jsou vyhlašovány ke dni ukončení kola. Seznam finalistů HSBC spolu s uvedením názvu školy je zveřejňován na stránkách HSBC.
 15. Zodpovědnost za nezletilé účastníky národních přípravných kol nese mentor týmu nebo jiná dospelá osoba jmenovaná zákonným zástupcem.
 16. Aby mohl být tým přijat do národního kvalifikačního kola musí být přítomni alespoň 3 členové daného týmu. Osoby, které se nezúčastní národních kvalifikačních kol, mohou být z daného týmu vyloučeny rozhodnutím organizátora. Nesplnění požadavku nejméně 3 osob je základem pro diskvalifikaci týmu. Ve speciálnich a odůvodněných případech je možná nepřítomnost člena týmu za předpokladu, že o této skutečnosti budou organizátoři předem informováni.

§ 8
Mezinárodní finále

 1. Mezinárodní finále proběhne ve dnech 6-9.07.2021 ve Varšavě.
 2. Podrobné informace o průběhu mezinárodního finále pořadatel účastníkům poskytne nejpozději 14 (slovy: čtrnáct) dnů před jeho zahájením.
 3. Za průběh mezinárodního finále je zodpovědná Ústřední komise zřízená Pořadatelem.
 4. Pořadatel se zavazuje pokrýt náklady související s dopravou a pobytem postupujících ve Varšavě během trvání mezinárodního finále, a to ve stanoveném rozsahu a v rámci finančních možností Pořadatele po předložení příslušné dokumentace potvrzující vynaložení opodstatněných a Pořadatelem schválených nákladů.
 5. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny termínu konání mezinárodního finále.
 6. Odpovědnost za nezletilé účastníky mezinárodního finále nese meritorní vedoucí týmu nebo jiná dospělá osoba pověřená zákonným zástupcem.

§ 9
Zvláštní ustanovení

 1. Pořadatel vynaloží veškeré úsilí pro to, aby HSBC uspořádal na snadno dostupných místech za účelem zajištění zdravotně postiženým účastníkům srovnatelných podmínek účasti v Soutěži.
 2. Pořadatel negarantuje možnost zúčastnit se Soutěže v jiném termínu účastníkovi, který se na soutěž nedostavil z důvodu náhlé nemoci nebo jiné významné nepředvídatelné nehody.
 3. Soutěže se během oblastního, celostátního a centrálního kola mohou zúčastnit pouze osoby, které u sebe mají platný doklad totožnosti (školní průkaz, občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad s fotografií potvrzující totožnost).
 4. Pořadatel si vyhrazuje možnost uskutečnění oblastní a celostátní etapy dálkovou formou pomocí prostředků elektronické komunikace.
 5. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny termínu jednotlivých etap soutěže v případě výskytu mimořádných nebo nepředvídaných okolností.
 6. Podrobné informace týkající se změn průběhu soutěže budou Účastníkovi sděleny s vhodným předstihem.

§ 10
Odvolací režim

 1. Odvolání proti rozhodnutí Oblastní komise a Celostátní komise se podává Pořadateli ve lhůtě 3 (slovy: tří) dnů (rozhoduje datum odeslání e-mailové zprávy) od zveřejnění výsledků příslušných etap soutěže.
 2. Odvolání může jménem celého týmu podat jeho lídr. Obsah odvolání je nutno zaslat e-mailem na adresu: info@businessismore.eu
 3. Pořadatel odvolání vyřizuje a poskytuje odpověď v nejkratším možném termínu, avšak nejdéle ve lhůtě 7 (slovy: sedm) pracovních dnů od dne, k němuž odvolání obdržel. Odpověď je zasílána e-mailem.
 4. Proti rozhodnutí Ústřední komise se odvolat nelze.

§ 11
Ocenění a oprávnění

 1. V rámci klasifikace výsledků účastníků HSBC se používají následující pojmy:
  1. Vítězové – vítězný tým mezinárodního finále,
  2. Postupující – vítězné týmy celostátních kol,
  3. Finalisté – ostatní týmy účastnící se celostátního kola
 2. Vítězný tým mezinárodní etapy získá odměnu ve výši 2400 eur.
 3. Vítězný tým celostátní etapy získá odměnu ve výši 500 eur.
 4. Finalisté, kteří se umístili na druhé místě, získají odměnu ve výši 250 eur.
 5. Finalisté, kteří se umístili na třetím místě, získají odměnu ve výši 150 eur.
 6. Odměny budou sníženy o příslušné daně, pokud jejich odvedení bude na straně Pořadatele.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo na přiznání cen ve věcné a finanční podobě i ostatním postupujícím nebo finalistům, a to podle míry dostupných prostředků pro tento účel, a také právo na zvětšení částky odměn stanovené v Pravidlech.
 8. Ceny budou převedené nejpozději do 31.8.2021 na číslo bankovního účtu uvedeného lídrem skupiny. Uvedené číslo účtu nemůže být registrované v bance se sídlem mimo Evropskou unii.

§ 12
Zpracování osobních údajů

 1. Každý účastník registrující se k účasti v HSBC svou přihláškou potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Pravidel a zavazuje se k jejich dodržování.
 2. Podmínkou účasti v HSBC je vyjádření souhlasu studenta (v případě plnoletých studentů) nebo zákonného zástupce studenta (v případě nezletilých studentů) se zpracováním osobních údajů studenta Pořadatelem a partnery HSBC. Současně účastník bere na vědomí, že:
  1. Správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci HSBC je nadace Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, číslo v obchodním rejstříku KRS: 0000836387 DIČ (NIP): 5213894656, se sídlem ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Varšava
  2. osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem provedení a zdokumentování HSBC, zveřejnění výsledků jednotlivých etap HSBC (včetně jejich zveřejnění v médiích, na internetu, na webových stránkách HSBC) a pro účely nezbytného reportování na základě souhlasu uděleného účastníkem,
  3. osobní údaje mohou být poskytnuty: subjektům spolupracujícím s nadací Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, včetně její korporátních partnerů, partnerům soutěže “High School Business Challenge”, jiným subjektům, které na základě příslušných smluv s nadací Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zpracovávají osobní údaje, jejichž správcem je nadace Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  4. Osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům uvedeným v odst. 2c zároveň za účelem uskutečnění a zdokumentování soutěže HSBC, zveřejňování výsledků jednotlivých etap soutěže HSBC (včetně jejich zveřejnění v médiích, na internetu, na webových stránkách HSBC), či nezbytného reportování, jak rovněž k propagačním a marketingovým účelům subjektů spolupracujících s nadací Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, a partnerům HSBC.
  5. uvedení údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí jejich uvedení znamená, že účast v HSBC nebude možná,
  6. má právo na přístup k obsahu svých údajů a jejich opravování,
  7. má právo na vznesení námitky proti dalšímu zpracování a v případě udělení souhlasu se zpracováním údajů právo na jeho odvolání. Uplatnění práva na odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování, které bylo provedeno do okamžiku odvolání souhlasu.
  8. má právo na podání stížnosti orgánu dohlížejícímu na ochranu osobních údajů v Polsku,
  9. zúčastnění se HSBC pro účastníka současně znamená bezplatné vyjádření souhlasu s využitím jeho vzhledu v materiálech soutěže informačního a propagačního charakteru, a jeho šíření za tímto účelem v médiích včetně webových stránek (fotografie a videa z průběhu HSBC).

§ 13
Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré spory a nároky související se Soutěží, které nebude možné vyřešit na základě dohody stran, budou rozhodovány obecným soudem příslušným pro sídlo Pořadatele.
 2. Znění Pravidel se může změnit prostřednictvím zveřejnění nového znění na webových stránkách Pořadatele, a to pokud taková změna nebude znamenat porušení práv Účastníků a nebude mít vliv na rovné šance Účastníků.
 3. Ve věcech těmito Pravidly neupravených se použijí všeobecně platné předpisy státu, ve kterém se nachází sídlo Pořadatele.
 4. Pravidla vstupují v platnost ke dni zahájení Soutěže.
 5. V rozsahu interpretace ustanovení těchto pravidel je rozhodující jejich znění v anglickém jazyce.
Menu