fbpx

Pravidla soutěže Mezinárodní High School Business Challenge 2022

zveřejněna na internetových stránkách: www.businessismore.eu

Kapitola I
Obecná ustanovení

§ 1
Definice

 1. Pojmy používané v těchto Nařízení mají následující význam:
  1. Pravidla – pravidla mezinárodní soutěže High School Business Challenge;
  2. HSBC neboli též Soutěž – mezinárodní soutěž High School Business Challenge;
  3. Organizátor – Evropská nadace pro rozvoj podnikání, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, se sídlem Czerniakowska 24/39, 00-714 Varšava;
  4. Spoluorganizátoři: 
   1. a. Student Business Club působící na Warsaw School of Economics v Polsku;
   2. b. Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika;
   3. c. Közép-Európa Társaság, Maďarsko;
   4. d. Študentský parlament NHF, o.z. na Slovensku;
  5. Účastníci – fyzické osoby účastnící se HSBC;
  6. Individuální účastník – fyzická osoba, která se přihlásila do HSBC sama;
  7. Soutěž pro učitele – soutěž pro učitele pořádaná v rámci HSBC, jak je popsáno v Kapitole III těchto Pravidel;
  8. Ambasadoři – jednotlivci, kteří se účastní soutěže pro ambasadory pořádané v rámci HSBC;
  9. Soutěž pro ambasadory – soutěž pro ambasadory HSBC popsaná v Kapitole IV těchto Pravidel;
  10. Soutěže – souhrnné označení pro soutěže uvedené v § 1 odst. 1.1.2, 8 a 10;
  11. Tým – skupina 3 až 5 účastníků, kteří se společně účastní HSBC;
  12. Vedoucí týmu – osoba, která byla pověřena ostatními účastníky daného týmu k zastupování týmu při výkonu pravomocí udělených v Nařízení;
  13. Vítězové – vítězný tým mezinárodního kola;
  14. Finalisté – ostatní týmy účastnící se mezinárodního kola

§ 2
Úvodní informace

 1. Hlavním organizátorem soutěže HSBC, Soutěže pro učitele a Soutěže pro ambasadory je Evropská nadace pro rozvoj podnikání, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, se sídlem Czerniakowska 24/39, 00-714 Varšava.
 2. Hlavní organizátor při pořádání Soutěže spolupracuje s národními spoluorganizátory:
  1. Student Business Club působící na Warsaw School of Economics v Polsku,
  2. Vysoká škola ekonomická v Praze v České republice,
  3. Közép-Európa Társaság v Maďarsku,
  4. Študentský parlament NHF, o.z. na Slovensku.
 3. HSBC je financována z grantu Mezinárodního visegrádského fondu, z vlastních zdrojů Organizátora a dalších prostředků získaných od partnerů a sponzorů Soutěže.
 4. Organizace soutěže HSBC má sloužit k následujícím účelům:
  1. formování podnikatelských postojů a chování žáků středních škol;
  2. zlepšení schopnosti mladých lidí analyzovat jevy vyskytující se v ekonomice, v podnicích a ve sféře soukromého života, které mají vliv na podnikatelské chování;
  3. rozvoj analytického a syntetického myšlení u mladých lidí, plánování a realizace projektů, tvůrčí řešení problémů, efektivní komunikace, vyhledávání a využívání informací v praxi a rozhodování na základě těchto informací, spolupráce v týmu a vyjednávání;
  4. vytváření pozitivního prostředí týkajících se podnikatelských činností;
  5. získání mezioborových znalostí z oblasti financí, marketingu, psychologie, řízení lidských zdrojů a schopnosti analyzovat a interpretovat data, což poskytuje základ pro efektivní podnikání a řízení majetku v budoucnu;
  6. poskytnout účastníkům možnost zlepšit se ve veřejném vystupování;
  7. povzbuzení žáků středních škol ke studiu na vysokých školách ekonomického zaměření.
 5. Organizace soutěží pro učitele a ambasadory má za cíl zvýšit počet potencionálních účastníků a zlepšit šíření informací o HSBC.

§ 3
Práva a povinnosti organizátora

 1. Mezi povinnosti Organizátora patří zejména:
  1. pořádání HSBC v souladu s ustanoveními těchto Nařízení;
  2. zajištění logistických a finančních prostředků nezbytných pro realizaci Soutěže;
  3. zajištění řádné komunikace s Účastníky soutěže, školní komunitou, učiteli a ambasadory HSBC;
  4. provádění propagačních aktivit za účelem šíření povědomí o HSBC;
  5. dohled nad hladkým průběhem Soutěže;
  6. jmenování Regionální, Národní a Centrální poroty spolu s kontrolou jejich fungování.
 2. Organizátor má právo diskvalifikovat tým, který poruší pravidla stanovená v těchto Nařízeních.
  2a. Odstavec 2 se může použít i v případě Ambasadora nebo učitele, který poruší pravidla stanovená v těchto Nařízeních.
 3. Ve zvláštních případech má Organizátor právo rozhodnout o postupu většího počtu týmů do dalšího kola soutěže, než je uvedeno v Nařízení.

Kapitola II
Pravidla účasti v mezinárodní soutěži High School Business Challenge

§ 4
Práva a povinnosti účastníků

 1. Účastníky HSBC mohou být studenti středních škol v Polsku, České republice, Maďarsku a na Slovensku, kde je studijní plán ukončen maturitní zkouškou.
 2. Účast v HSBC je dobrovolná a bezplatná.
 3. HSBC je založena na týmové spolupráci. Tým do soutěže přihlašuje jeho Vedoucí, a to prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách www.businessismore.eu.
 4. Přihlášku musí potvrdit každý účastník příslušného týmu kliknutím na ověřovací odkaz zaslaný Organizátorem po vyplnění formuláře, a to v rámci:
  1. 72 hodin, pokud byla přihláška podána mezi 07.02.2022. -17.03.2022;
  2. 48 hodin, pokud přihláška proběhla dne 18.03.2022;
  3. 24 hodin, pokud byla žádost podána dne 19.03.2022.
 5. Účastníci mají právo přihlásit se individuálně, přičemž souhlasí s tím, že je Organizátor spojí do týmů.
 6. Registrace jednotlivých účastníků končí 7 dní před termínem pro dokončení registrace týmů uvedeným v odstavci 10.
 7. Organizátor sloučí jednotlivé účastníky do týmů na základě rozdělení do okresů nejpozději 48 hodin od ukončení registrace jednotlivých účastníků.
 8. Účastníci, které Organizátor rozdělí do týmů, si mezi sebou zvolí Vedoucího a název týmu a nahlásí se Organizátorovi nejpozději v poslední den registrace týmů uvedený v odstavci 10.
 9. Na týmy vytvořené z jednotlivých účastníků se vztahuje § 4 odst. 4.
 10. Registraci týmu je možné provést v období 07.02.2022. – 19.03.2022.
 11. Tým je zařazen do okresu podle místa školy, kterou Vedoucí týmu navštěvuje.
 12. Účastník je povinen:
  1. seznámit se s pravidly a předpisy HSBC a dodržovat je;
  2. dodržovat všechny pokyny komise, která dohlíží na průběh jednotlivých etap soutěže;
  3. poskytnout správné osobní údaje potřebné pro účast v soutěži a předložit doklad, který umožní Organizátorovi tyto údaje potvrdit;
  4. informovat Organizátora o všech nesrovnalostech zjištěných v průběhu soutěže.

§ 5
Organizace soutěže

 1. Soutěž HSBC je rozdělena na 4 etapy a skládá se z:

  1. první kolo,
  2. regionální kolo,
  3. národní kolo,
  4. mezinárodní kolo.

  1a. První, regionální a národní kola se konají na dálku s využitím elektronických komunikačních prostředků v národních jazycích místa studia účastníků.

  1b. Mezinárodní kolo se koná ve Varšavě stacionární formou a v anglickém jazyce.

 2. Obtížnost soutěže se postupně v jednotlivých kolech zvyšuje.
 3. Testy a úlohy, které jsou základem pro jednotlivá kola na všech úrovních, připravují autoři úloh jmenovaní Organizátorem.
 4. Výsledky jednotlivých kol jsou zveřejňovány na internetových stránkách HSBC www.businessismore.eu.

§ 6
Soutěžní okrsky

 1. Do polských okresů jsou zařazeny následující vojvodství: 
  1. Gdaňsk: Západopomořanské, Pomořské, Varmijsko-mazurské;
  2. Krakov: Malopolské, Podkarpatské, Svatokřížské, Lublinské;
  3. 3) Poznaň: Lubušské, Velkopolské, Kujavsko-pomořské;
  4. 4) Varšava: Podleské, Mazovské, Lodžské;
  5. 5) Vratislav: Dolnoslezské, Opolské, Slezské.
 2. Jednotlivé okresy v České republice jsou následující:
  1. Praha: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj;
  2. Brno: Vysočina, Jihomoravský kraj, Pardubický kraj;
  3. Ostrava: Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj.
 3. Jednotlivé župy v Maďarsku jsou následující:
  1. Régió I: Pešť, Budapešť: okresy I., II., III., XI., XII., XXII;
  2. Régió II: Budapešť: okresy IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád;
  3. Régió III: Baranya, Békés, Borsod-Abaúj Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
 4. Jednotlivé okresy na Slovensku tvoří následující kraje:
  1. Bratislava: Bratislavský, Trnavský, Trenčínský, Nitranský, Žilinský;
  2. Košice: Banskobystrický, Prešovský, Košický.

§ 7
První kolo

 1. První kolo bude zahájeno 21. 3. 2022 současně ve všech zemích vydáním pracovního listu přihlášeným týmům.
 2. První kolo spočívá v řešení pracovního listu, který obsahuje 20 (slovy: dvacet) uzavřených úloh s výběrem z odpovědí z oblasti mezinárodního práva, řízení podniku, marketingových znalostí a ekonomie.
 3. Týmy mají 7 (slovy: sedm) dnů od data zpřístupnění pracovního listu na to, aby prostřednictvím formuláře zpřístupněného Organizátorem, zaslali vyřešené úlohy zpět.
 4. Po ověření zaslaných řešení Organizátor vyhlásí výsledky první etapy pro daný okres.
 5. Do krajského kola se kvalifikuje 5 (slovy: pět) týmů z každého okresu, které dosáhli nejlepších bodových výsledků.
 6. V případě stejného počtu bodů získaných účastníky v prvním kole rozhoduje o postupu do krajského kola vyšší počet bodů získaných za řešení testových otázek ze skupiny úloh s vyšším počtem bodů.
 7. V případě stejného počtu bodů získaných v jednotlivých skupinách bodů rozhoduje o kvalifikaci do krajského kola čas odeslání řešení. Postoupí tým, který odešle svá řešení dříve.
 8. Pořadatel jmenuje nejméně tříčlennou Porotu prvního kola, jejímž úkolem je sledovat věcnou stránku prvního kola a řešit případná odvolání a pochybnosti týkající se otázek, které jsou předmětem této fáze soutěže.

§ 8
Regionální kolo

 1. Regionální kolo se koná 10. 4. 2022. 
 2. Regionální kolo probíhá současně ve všech krajích a skládá se z jedné části, kterou tvoří prezentace multimediálních prezentací týmů na téma související s řízením podniku. Termín pro odevzdání dokumentu na e-mail, z něhož účastníci obdrželi zadání, je čtyřiadvacet hodin od okamžiku, kdy Organizátor zpřístupní účastníkům zadání.
 3. Regionální kolo řídí Regionální porota, jmenovaná v daném regionu Organizátorem, která se skládá nejméně ze tří členů.
 4. Regionální porota má právo diskvalifikovat tým v důsledku porušení podmínek uvedených v propozicích a informuje Organizátora o situaci stanovené v § 11.5 těchto Nařízení. 
 5. Doba trvání multimediální prezentace je stanovena na maximálně 15 minut.
  5a. Organizátor může rozhodnout o zkrácení nebo prodloužení doby prezentace všech týmů z objektivních důvodů souvisejících s hladkým průběhem soutěže.
 6. Tým může za svou týmovou prezentaci získat maximálně 50 bodů od každého člena Regionální poroty. Konečný počet bodů, které tým získá, je průměrem bodů přidělených jednotlivými členy Regionální poroty.
  6a. Organizátor si vyhrazuje právo změnit maximální počet bodů z důvodu zvláštních okolností souvisejících se specifičností soutěžního úkolu.
 7. V případě rovnosti počtu bodů získaných týmy během prezentace rozhodne o způsobilosti k účasti na národním kole Regionální poroty.
 8. Do ústředního kola postoupí pět (slovy: 5) týmů z každého státu, přičemž z každého kvalifikačního kraje nesmí postoupit méně než jeden (1) tým.
 9. Podrobný průběh regionálních kol se řídí pokyny Regionální poroty, které jsou účastníkům HSBC zpřístupněny 5 dní před zahájením kola.
 10. Záznamy o regionálních kolech HSBC vede Regionální porota. Dokumentace z každého regionu se skládá z:
  1. protokolů z regionálních kol,
  2. hodnotících listů poroty,
  3. multimediálních prezentací týmů.
 11. Regionální porota předá Organizátorovi protokoly z regionálních kol spolu s přílohami, které tvoří hodnotící archy vystavené jednotlivými členy komise a prezentované multimediální prezentace.

§ 9
Národní kolo

 1. Národní kolo řídí spoluorganizátoři ve spolupráci s Organizátorem.
 2. Národní kolo se koná ve dnech 28.-29. 05. 2022 a skládá se ze dvou částí.
 3. Podrobná pravidla národního kola se řídí manuálem Národní poroty, který je účastníkům HSBC zpřístupněn 5 dní před zahájením národního kola.
 4. Národní kolo probíhá kontrolovaném prostředí pro samosprávu. Organizátor může tým diskvalifikovat za nezodpovězení otázek samostatně nebo za nesplnění formálních podmínek uvedených v Pravidlech přiložených k zadání.
 5. Záznamy o průběhu národního kola HSBC vede Národní porota. Dokumentace z každé zemi se skládá z těchto dokumentů:
  1. protokoly z národních kol,
  2. hodnotící listy poroty,
  3. řešení úkolů jednotlivými týmů.
 6. První část národního kola tvoří týmové řešení krátké případové studie týkající se obchodu a podnikání, zejména managementu, marketingu, analýzy a interpretace dat nebo podnikových financí. Hodnotí se pouze odevzdaná zpráva týmu reprezentující výsledky práce týmu. Na řešení a odevzdání zprávy jsou vyhrazeny tři hodiny (180 minut).
 7. Za první část národního kola může tým získat 0 až 25 bodů.
 8. Ve druhé části národního kola řeší týmy případovou studii, připraví prezentaci, v níž nastíní řešení problému, a poté ji představí Národní porotě a obhájí ji. Obhajoba práce spočívá v zodpovězení otázek Národní poroty, které se vztahují k řešení úlohy předložené týmem a k otázkám souvisejícím s tématem prezentace.
 9. Na přípravu a odevzdání prezentace jsou vyhrazeny celkem pět hodin (300 minut).
 10. Na prezentaci bude vyhrazeno 15 minut a 10 minut na dotazy komise.
 11. Ve druhé části národního kola může tým získat 0 až 50 bodů.
 12. Organizátor může z objektivních důvodů souvisejících s efektivním průběhem Soutěže rozhodnout o zkrácení nebo prodloužení doby jednotlivých částí v národního kola a změnit strukturu první nebo druhé části kola i počet bodů udělených všem týmům.
 13. O umístění týmu rozhoduje celkový počet bodů získaných za obě části národního kola.
 14. Výsledky se vyhlašují v den ukončení soutěže. Seznam finalistů HSBC spolu s názvem školy je zveřejněn na webových stránkách HSBC.

§ 10
Mezinárodní kolo

 1. Mezinárodní kolo proběhne 5. – 9. 7. 2022 ve Varšavě.
 2. Detailní informace o mezinárodním finále budou účastníkům poskytnuty nejpozději 14 (slovy: čtrnáct) dní před jeho zahájením.
 3. Centrální porota, ustanovena Organizátorem, je odpovědná za mezinárodní finále.
 4. Organizátor je povinen zajistit a uhradit náklady spojené s dopravou a ubytováním pro finalisty a zákonné zástupce nezletilých účastníků v průběhu mezinárodního kola.
 5. Organizátor může změnit datum mezinárodního kola.
 6. Odpovědnost za nezletilé účastníky v průběhu mezinárodního kola spadá na jejich zákonné zástupce, případně na jinou dospělou osobu, která byla pověřena zákonným zástupcem.
 7. Nezletilí účastníci jsou povinni doložit informace o osobě, která za ně bude zodpovídat v průběhu mezinárodního kola, nejpozději 14 dní (slovy: čtrnáct dní) před začátkem kola; nedoložení znamená diskvalifikaci.
 8. Pokud osoba nesoucí odpovědnost za účastníka není jeho/její zákonný zástupce, účastník je povinen doložit k informacím v odstavci 7 souhlas svého zákonného zástupce.
 9. Organizátor si vyhrazuje právo ověřit totožnost osoby zodpovědné za účastníka, případně za tým, u jejich zákonných zástupců.

§ 11
Konkrétní ustanovení

 1. Organizátor vynaloží veškeré úsilí, aby se HSBC konalo na snadno přístupných místech a poskytlo tak účastníkům se zdravotním postižením srovnatelné podmínky.
 2. Organizátor nezaručuje možnost účastnit se Soutěže v jiném termínu účastníkovi, který se k Soutěži nedostavil z důvodu náhlého onemocnění nebo jiné závažné nehody.
 3. Prvního, regionálního, národního a mezinárodního kola se mohou zúčastnit pouze osoby, které jsou držiteli platného dokladu totožnosti (školní průkaz, občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad s fotografií prokazující totožnost).
 4. Organizátor si vyhrazuje právo změnit termín jednotlivých kol soutěže v případě mimořádných nebo nepředvídaných okolností.
 5. Pokud skutečnosti týkající se věku a místa vzdělání účastníka neodpovídají podmínkám stanoveným v § 4 odst. 1, může se Organizátor vzdát právních účinků svého prohlášení vůle v podobě přijetí přihlášky týmu, což je rovnocenné diskvalifikaci týmu.
 6. Situace uvedená v § 11. 5 má za následek rozhodnutí Organizátora o diskvalifikaci týmu ex tunc. Pokud tento tým získal kvalifikaci pro další kolo, může být rozhodnutím Organizátora nahrazen týmem následujícím v pořadí.
 7. Tým, který je diskvalifikován v průběhu mezinárodního kola, nemůže být nahrazen jiným týmem z národního žebříčku.
 8. Organizátor nenese odpovědnost za důsledky §11 odst. 5-7, pokud není možné napravit právní následky způsobené účastníkem uvedeným v odst. 5, zejména pokud jde o kvalifikaci do dalších kol soutěže.
 9. Rozhodnutí o diskvalifikaci týmu a jeho nahrazení jiným týmem zašle Organizátor zainteresovaným účastníkům neprodleně po zjištění chyby uvedené v §11. 5 Nařízení.
 10. Podrobné informace o změnách v soutěži budou účastníkům sděleny s dostatečným předstihem.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit okrsek soutěžních týmů v případě výrazných disproporcí v počtu týmů v okrscích nebo v jiných situacích, které by způsobily objektivní problémy při realizaci soutěže, zejména nerovnost mezi účastníky.
 12. Pokud v důsledku situace nezaviněné činností Organizátora, spoluorganizátora nebo poroty klesne počet účastníků v týmu v průběhu kola pod tři, bude celý tým rozhodnutím příslušné poroty diskvalifikován.
 13. Pokud se před datem samotného kola ukáže, že se tým nemůže zúčastnit, může Organizátor rozhodnout o jeho nahrazení jiným týmem v příslušném pořadí.

§ 12
Odvolací řízení

 1. Odvolání proti rozhodnutí Poroty prvního kola, Regionální poroty a Národní poroty by mělo být podáno Organizátorovi do 3 (slovy: tří) dnů (záleží na datu odeslání e-mailu) od zveřejnění výsledků daného kola Soutěže nebo obdržení e-mailu účastníky informujícím o výsledcích.
 2. Odvolání jménem celého týmu je podáno Vedoucím týmu.
  1. a) Odvolání musí být napsáno v anglickém jazyce.
  2. b) Důvod k odvolání by měl být zaslán e-mailem na adresu země, ze které pochází účastníci soutěže, tedy:
   1. pro účastníky z Polska: pl@businessismore.eu,
   2. pro účastníky z České republiky: cz@businessismore.eu,
   3. pro účastníky z Maďarska: hu@businessismore.eu,
   4. pro účastníky ze Slovenska: sk@businessismore.eu.
 3. Organizátor musí odvolání zvážit a odpovědět co nejdříve, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) dnů od data obdržení odvolání. Odpověď je zaslána e-mailem na adresu, ze které bylo odvolání odesláno.
 4. Proti rozhodnutí Organizátora a Centrální poroty není možné se dále odvolat.

§ 13
Ceny a nároky na odměny

 1. Vítězný tým mezinárodního kola obdrží částku 3500 euro.
 2. Finalisté na druhém místě obdrží částku 1000 euro.
 3. Finalisté na třetím místě obdrží částku 750 euro.
 4. Finalisté na čtvrtém místě obdrží částku 750 euro.
 5. Ceny budou sníženy o 10% paušální daň z příjmu podle čl. 30 odst. 1 bod 2 zákona o dani z příjmu fyzických osob ze dne 26. července 1991 (Sbírka zákonů 2021, položka 1128, ve znění pozdějších předpisů).
 6. Vítězové a finalisté na druhém, třetím a čtvrtém místě jsou povinni podepsat během posledního dne mezinárodního kola prohlášení, že e-mailem zaslaným na pl@businessismore.eu potvrdí úspěšný převod peněz na bankovní účet určeným Vedoucím týmu nejpozději do 3 dnů od přijetí částky.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo udělit věcné a finanční ceny zbývajícím oceněným soutěžícím a finalistům, pokud jsou k tomu dostupné finanční prostředky. Dále si vyhrazuje právo navýšit množství cen určených v předpisech, které by měly být sníženy o daň – viz § 13.5.
 8. Ceny budou převedeny na bankovní účet uvedený Vedoucím skupiny nejpozději do 23. 7. 2022. Tento bankovní účet nesmí být registrován u banky sídlící mimo Evropskou unii.

Kapitola III
Pravidla Soutěže pro učitele organizované v rámci mezinárodní soutěže High School Business Challenge

§ 14
Práva a povinnosti učitelů

 1. Do Soutěže pro učitele se mohou přihlásit učitelé středních škol z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska.
 2. Účast v soutěži je dobrovolná a bezplatná.
 3. Vyučující je povinen:
  1. seznámit se s pravidly soutěže a řídit se jimi;
  2. následovat veškeré instrukce Soutěžní komise;
  3. předložit osobní doklad Organizátorovi, kterým potvrdí svou identifikaci;
  4. být v kontaktu s organizátory;
  5. předat údaje pro zaslání výhry v případě výhry do 14 dnů od navázání kontaktu způsobem uvedeným v odstavci 2. 
 4. Kontakt s vítězným učitelem bude navázán prostřednictvím školy, kterou účastník nominoval a uvedl v ní dotyčného učitele jako osobu, která ho k účasti v první fázi povzbudila.
 5. Vyučující má právo odvolat se proti rozhodnutí Soutěžní komise v souladu s postupem uvedeným v § 17.

§ 15
Průběh soutěže pro učitele

 1. Soutěž pro učitele sestává z jednoho kola.
 2. Vítězem se stane ten učitel, který obdrží nejvíce bodů.
 3. Body jsou získány na základě počtu účastníků mezinárodní soutěže High School Business Challenge, kteří daného vyučujícího v náborovém formuláři označili jako toho, kdo je motivoval se do prvního kola soutěže přihlásit.
 4. V případě týmových přihlášek se má za to, že každý člen týmu jmenoval jako doporučujícího učitele toho učitele, který byl určen Vedoucím týmu.
 5. Za každého středoškolského studenta, který daného vyučujícího uvedl v přihlašovacím formuláři, bude obdržen jeden bod.
 6. V případě shodného množství obdržených bodů, je vítězem ten učitel, který body získal v kratším čase.
 7. Výsledky Soutěže pro učitele budou oznámeny na webových stránkách www.businessismore.eu nejpozději do 14 dnů od ukončení registrací do HSBC.
 8. Cenou pro vítěze této soutěže je reMarkable 2 grafický tablet v hodnotě zhruba 400€.
 9. Cena bude poslána poštou nebo kurýrní službou do 14 dnů po zveřejnění výsledků a obdržení adresy.
 10. Organizátor si vyhrazuje právo udělit jinou věcnou cenu stejné hodnoty vítězi Soutěže pro učitele.

§ 16
Soutěžní komise

 1. Soutěžní komise sestává ze tří osob jmenovaných Organizátorem.
 2. Úkolem Soutěžní komise je zvolit vítěze Soutěže pro učitele na základě přihlášek podaných do mezinárodní soutěže High School Business Challenge.

§ 17
Odvolací řízení a diskvalifikace

 1. Odvolání proti rozhodnutí Soutěžní komise se podává Organizátorovi do 3 (slovy: tří) dnů (rozhodující je datum odeslání emailu) od zveřejnění výsledků daného kola soutěže.
 2. Odvolání se píše v angličtině.
 3. Organizátor odvolání zváží a odpoví, co nejdříve to bude možné, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne, kdy odvolání obdržel. Odpověď bude zaslána e-mailem.
 4. V případě, že učitel nesplní povinnosti uvedené v §14.3, Organizátor může rozhodnout rozhodne o jeho diskvalifikaci.
 5. V žebříčku se na místo diskvalifikovaného učitele posouvá následující učitel.
 6. Proti rozhodnutí Organizátora se nelze odvolat.

Kapitola IV
Pravidla Soutěže pro Ambasadory organizované v rámci mezinárodní soutěže High School Business Challenge

§18
Základní pravidla

 1. V rámci Soutěže pro Ambasadory platí přiměřeně pravidla uvedená v §16-17.

§ 19
Práva a povinnosti účastníků

 1. Do soutěže se mohou přihlásit Ambasadoři z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska.
 2. Účast v soutěži je dobrovolná a bezplatná.
 3. Ambasador je povinen:
  1. seznámit se s pravidly soutěže a dodržovat je;
  2. dbát na všechny pokyny výběrové komise;
  3. uvést v přihlášce, která bude přílohou e-mailové informace zaslané organizátorem, správné osobní údaje nezbytné pro účast v soutěži;
  4. mít a předložit doklad, který umožní jejich potvrzení Organizátorem;
  5. kontaktovat Organizátora efektivně.

§ 20
Průběh soutěže

 1. Soutěž se skládá z jednoho kola.
 2. Vítězem se stává Ambasador, který získá nejvíce bodů udělených Organizátorem.
 3. Body se udělují na základě počtu účastníků mezinárodní soutěže High School Business Challenge, kteří v náborovém formuláři uvedli konkrétního Ambasadora jako osobu, která je k účasti v HSBC motivovala.
 4. V případě týmových přihlášek se má za to, že každý člen týmu jmenoval jako Ambasadora osobu, která byla určen Vedoucím týmu.
 5. Za každého studenta střední školy, který ve svém přihlašovacím formuláři nominoval Ambasadora, bude udělen jeden bod.
 6. V případě shodného množství obdržených bodů, je vítězem ten Ambasador, který body získal v kratším čase.
 7. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na internetových stránkách www.businessismore.eu nejpozději do 14 dnů od ukončení registrace na HSBC.
 8. Cenou pro každého z pěti nejaktivnějších Ambasadorů je dárková karta v hodnotě 50 EUR.
 9. Výhra bude zaslána e-mailem do 14 dnů od zveřejnění výsledků a obdržení adresních údajů Ambasadora.
 10. Organizátor si vyhrazuje právo udělit vítězům Soutěže pro Ambasadory cenu ve stejné hodnotě.

Kapitola V
Závěrečná ustanovení

§ 21
Zpracování osobních údajů

 1. Účastí v soutěži HSBC, v Soutěži pro Učitele a v Soutěži pro Ambasadory každý účastník, učitel a Ambasador potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s jejich dodržováním.
 2. Pro účast v soutěžích musí student (v případě dospělého studenta), zákonný zástupce studenta (v případě nezletilého studenta), učitel a Ambasador souhlasit se zpracováním svých osobních údajů Organizátorem a partnery HSBC. Účastník, učitel a Ambasador zároveň berou na vědomí, že:
  1. správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci soutěží uvedených v odstavci 1 je Evropská nadace pro rozvoj podnikání, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, se sídlem ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Varšava;
  2. osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem realizace a dokumentace HSBC, zveřejnění výsledků Soutěže pro učitele, Soutěže pro Ambasadory a jednotlivých kol HSBC (včetně jejich vyhlášení v médiích, na internetu a na webových stránkách HSBC) a pro případné účely podávání zpráv, a to na základě souhlasu uděleného účastníkem;
  3. osobní údaje mohou být sdíleny se: subjekty spolupracujícími s Evropskou nadací pro rozvoj podnikání, včetně jejích firemních partnerů, partnery soutěže „High School Business Challenge“, dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě příslušných smluv s Evropskou nadací pro rozvoj podnikání, jejichž správcem je Evropská nadace pro rozvoj podnikání;
  4. osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům uvedeným v odst. 3, a to jak za účelem realizace a dokumentace soutěže, zveřejnění výsledků soutěže a výsledků jednotlivých kol HSBC (včetně jejich vyhlášení v médiích, na internetu, na webových stránkách HSBC), případně nezbytného reportingu, tak i pro propagační a marketingové účely subjektů spolupracujících s Evropskou nadací pro rozvoj podnikání a partnerů HSBC;
  5. poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí jejich poskytnutí znamená, že se nebudete moci účastnit soutěží;
  6. mají právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu;
  7. mají právo vznést námitku proti dalšímu zpracování a v případě souhlasu se zpracováním údajů jej odvolat. Uplatnění práva na odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování, které probíhalo do odvolání souhlasu;
  8. mají právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v Polsku;
  9. přihlášení účastníka do HSBC, učitele do Soutěže pro Učitele a ambasadora do Soutěže pro Ambasadory se rovná bezúplatnému souhlasu s použitím snímku účastníka v materiálech soutěží informačního nebo propagačního charakteru a jeho šířením za tímto účelem v médiích, včetně webových stránek (fotografie a videa informující o průběhu soutěží).

§ 22
Závěrečné informace

 1. Veškeré spory a požadavky související se Soutěží, které se nepodaří vyřešit dohodou stran, budou řešeny soudem příslušným pro sídlo Organizátora.
 2. Pravidla mohou být změněna oznámením nového znění na webových stránkách Organizátora za předpokladu, že změna neporuší nabytá práva Účastníků, učitelů a Ambasadorů a nebudou mít vliv na jejich rovnocenné příležitosti.
 3. Ve věcech neupravených Pravidly se použijí ustanovení právních předpisů obecně závazných v zemi, kde má Organizátor sídlo.
 4. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem zahájení přihlašování do soutěže HSBC.
 5. Pro výklad ustanovení těchto Pravidel se použije jejich anglická verze.
Menu