fbpx

Regulamin międzynarodowego konkursu High School Business Challenge w roku 2022

zamieszczony na stronie internetowej: www.businessismore.eu

Rozdział I
Postanowienia ogólne
wstępne

§ 1
Definicje

 1. Użyte w regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – regulamin międzynarodowego konkursu High School Business Challenge;
  2. HSBC lub Konkurs – międzynarodowy konkurs High School Business Challenge;
  3. Organizator – Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, z siedzibą ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Warszawa;
  4. Współorganizatorzy:
   1. Studenckie Koło Naukowe Biznesu działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Polsce;
   2. Vysoká škola ekonomická v Praze w Czechach;
   3. Közép-Európa Társaság na Węgrzech;
   4. Študentský parlament NHF, o.z. na Słowacji;
  5. Uczestnicy – osoby biorące udział w HSBC;
  6. Uczestnik indywidualny – osoba, która dokonała samodzielnego zgłoszenia do HSBC;
  7. Konkurs dla nauczycieli – konkurs dla nauczycieli organizowany w ramach HSBC opisany w rozdziale III niniejszego regulaminu;
  8. Ambasadorzy – osoby biorące udział w konkursie dla ambasadorów organizowanym w ramach HSBC;
  9. Konkurs dla ambasadorów – konkurs dla ambasadorów organizowany w ramach HSBC opisany w rozdziale IV niniejszego regulaminu;
  10. Konkursy/Zawody – zbiorcze określenie konkursów przedmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 8 i 10;
  11. Zespół/drużyna – grupa od 3 do 5 uczestników wspólnie biorących udział w HSBC;
  12. Lider – osoba, która została wskazana do reprezentacji drużyny w zakresie wykonywania kompetencji przyznanych w Regulaminie przez pozostałych uczestników, z którymi pozostaje w jednym zespole;
  13. Zwycięzcy – zwycięska drużyna etapu międzynarodowego;
  14. Finaliści – pozostałe drużyny biorące udział w etapie międzynarodowym.

§ 2
Informacje wstępne

 1. Głównym organizatorem HSBC, konkursu dla nauczycieli oraz konkursu dla ambasadorów jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, z siedzibą ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Warszawa.
 2. Główny organizator, przy organizacji Konkursu, współpracuje z współorganizatorami krajowymi:
  1. Studenckim Kołem Naukowym Biznesu działającym przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Polsce,
  2. Vysoká škola ekonomická v Praze w Czechach,
  3. Közép-Európa Társaság na Węgrzech,
  4. Študentský parlament NHF, o.z. na Słowacji.
 3. HSBC jest finansowany ze środków pozyskanych w ramach grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, środków własnych organizatora oraz innych środków pozyskanych od partnerów i sponsorów Konkursu.
 4. Organizacja HSBC ma służyć następującym celom:
  1. kształtowaniu wśród uczniów szkół średnich przedsiębiorczych postaw i zachowań,
  2. doskonaleniu u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w przedsiębiorstwach oraz w sferze życia prywatnego mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze,
  3. rozwijaniu u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania i wykorzystywania w praktyce informacji oraz na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji,
  4. tworzeniu pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej,
  5. zdobyciu przez uczestników interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu finansów, marketingu, psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdolności analizy i interpretacji danych dającej podstawy do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz majątkiem w przyszłości,
  6. zdobywaniu przez uczestników praktyki w wystąpieniach publicznych,
  7. zachęcaniu uczniów szkół średnich do podjęcia studiów na uczelniach ekonomicznych.
 5. Organizacja konkursu dla nauczycieli oraz konkursu dla ambasadorów ma służyć zwiększeniu liczby uczestników oraz usprawnieniu procesu rozpowszechniania informacji o HSBC.

§ 3
Prawa i obowiązki organizatora

 1. Zadaniami Organizatora są w szczególności:
  1. organizacja HSBC zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
  2. zapewnienie logistyki oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji Konkursów,
  3. dbanie o należytą komunikację z uczestnikami Konkursu, środowiskiem szkolnym, nauczycielami i ambasadorami HSBC
  4. prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających HSBC,
  5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu Konkursów,
  6. powołanie Komisji Okręgowych, Krajowych oraz Centralnej i kontrola ich funkcjonowania
 2. Organizator ma prawo zdyskwalifikować drużynę, która naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2a. Ust. 2 stosuje się również w przypadku ambasadora lub nauczyciela, którzy naruszą postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo zdecydować o awansie do kolejnego etapu większej liczby drużyn niż wynika z Regulaminu.

Rozdział II
Regulamin uczestnictwa w międzynarodowym konkursie High School Business Challenge

§ 4
Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnikami HSBC mogą być uczniowie szkół średnich w Polsce, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji, w których program nauczania kończy się egzaminem dojrzałości.
 2. Uczestnictwo w HSBC jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. HSBC ma charakter drużynowy. Zespół zgłasza do Konkursu jego lider, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.businessismore.eu
 4. Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez każdego uczestnika danego zespołu kliknięciem w link weryfikacyjny, wysłany przez Organizatora po zakończeniu wypełniania formularza, w ciągu:
  1. 72 godzin, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dniach 07.02.2022 r. -17.03.2022 r.;
  2. 48 godzin, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dniu 18.03.2022 r.;
  3. 24 godzin, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dniu 19.03.2022 r.
 5. Uczestnicy mają prawo rejestrować się indywidualnie, wyrażając zgodę na połączenie przez Organizatora w drużyny.
 6. Rejestracja uczestników indywidualnych kończy się na 7 dni przed terminem zakończenia rejestracji drużyn, o którym mowa w ust. 10.
 7. Organizator łączy uczestników indywidualnych w drużyny na podstawie podziału okręgów nie później niż w ciągu 48 godzin od zakończenia zgłoszeń uczestników indywidualnych.
 8. Uczestnicy dobrani w drużyny przez Organizatora dokonują wyboru lidera i nazwy drużyny pomiędzy sobą i zgłaszają organizatorowi nie później niż ostatniego dnia rejestracji drużyn, o którym mowa w ust. 10.
 9. Do zespołów utworzonych z uczestników indywidualnych stosuje się § 4 ust. 4.
 10. Rejestracja drużyny jest możliwa w dniach 07.02.2022 r. – 19.03.2022 r.
 11. Drużyna jest przypisana do okręgu zgodnego z lokalizacją szkoły, do której uczęszcza lider drużyny.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się z Regulaminem HSBC i do jego przestrzegania,
  2. przestrzegania wszelkich instrukcji komisji nadzorujących przebieg poszczególnych etapów rywalizacji,
  3. podania podczas zgłoszenia prawidłowych danych osobowych, niezbędnych do udziału w konkursie oraz posiadania i okazania dokumentu umożliwiającego ich potwierdzenie przez Organizatora,
  4. informowania Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych podczas realizacji Konkursu.

§ 5
Przebieg konkursu

 1. HSBC ma charakter czterostopniowy i składa się z:

  1. etapu pierwszego,
  2. etapu okręgowego
  3. etapu krajowego
  4. etapu międzynarodowego

  1a. Etapy: pierwszy, okręgowy oraz krajowy odbywają się formule zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w językach narodowych odpowiednich dla miejsca nauki uczestników.

  1b. Etap międzynarodowy odbywa się w formie stacjonarnej w Warszawie w języku angielskim.

 2. Poziom trudności konkursu zwiększa się na kolejnych etapach
 3. Testy i zadania będące podstawą przeprowadzania etapów wszystkich szczebli opracowują Autorzy Zadań powołani przez Organizatora.
 4. Wyniki etapów poszczególnych szczebli ogłaszane są na stronie internetowej HSBC www.businessismore.eu.

§ 6
Okręgi konkursowe

 1. W skład poszczególnych okręgów w Polsce wchodzą następujące województwa: 
  1. Gdańsk: Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie;
  2. Kraków: Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie;
  3. Poznań: Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie;
  4. Warszawa: Podlaskie, Mazowieckie, Łódzkie;
  5. Wrocław: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.
 2. W skład poszczególnych okręgów w Czechach wchodzą następujące kraje:
  1. Praga: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Plzensky kraj, Ustecky kraj, Kralovohradecky kraj;
  2. Brno: Vysočina, Jihomoravský, Pardubický kraj;
  3. Ostrava: Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezsky kraj.
 3. W skład poszczególnych okręgów na Węgrzech wchodzą następujące komitaty:
  1. Region I: Pest, Budapest: District I.,II., III., XI., XII., XXII ;
  2. Region II: Budapest: District IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád;
  3. Region III: Baranya, Békés, Borsod-Abaúj Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala.
 4. W skład poszczególnych okręgów na Słowacji wchodzą następujące regiony:
  1. Bratysława: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský;
  2. Koszyce: Banskobystrický, Prešovský, Košický.

§ 7
Etap pierwszy

 1. Etap pierwszy zaczyna się 21.03.2022 r. równocześnie we wszystkich krajach wraz z udostępnieniem zgłoszonym zespołom arkusza zadań.
 2. Etap pierwszy polega na rozwiązaniu przez zgłoszone drużyny arkusza, w skład którego wchodzi 20 (słownie: dwadzieścia) zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru z zakresu prawa międzynarodowego, zarządzania w biznesie, wiedzy o marketingu oraz ekonomii.
 3. Drużyny mają 7 (słownie: siedem) dni od momentu udostępnienia arkusza na odesłanie rozwiązanej pracy przez formularz udostępniony przez Organizatora.
 4. Po dokonaniu weryfikacji nadesłanych rozwiązań zadań Organizator, podaje do wiadomości publicznej wyniki etapu pierwszego dla danego okręgu. 
 5. Do etapu okręgowego kwalifikowanych jest po 5 (słownie: pięć) zespołów z każdego okręgu, które osiągnęły najlepsze rezultaty punktowe.
 6. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez Uczestników w etapie pierwszym o zakwalifikowaniu do etapu okręgowego decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie pytań testowych z grupy zadań wyżej punktowanych.
 7. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w poszczególnych grupach punktowych, o zakwalifikowaniu do etapu okręgowego decyduje czas przesłania rozwiązań. Awansuje drużyna, która przesłała swoje rozwiązania wcześniej.
 8. Organizator powołuje Komisję Pierwszego Stopnia w składzie nie mniejszym niż trzech członków, której zadaniem jest monitorowanie kwestii merytorycznych etapu pierwszego oraz rozstrzyganie wszelkich odwołań i wątpliwości w kwestii zagadnień będących przedmiotem etapu konkursowego

§ 8
Etap okręgowy

 1. Etap okręgowy odbywa się 10.04.2022 r. 
 2. Etap okręgowy odbywa się równocześnie we wszystkich okręgach i składa się z jednej części polegającej na zaprezentowaniu przez zespoły prezentacji multimedialnych na temat związany z zarządzaniem w biznesie. Termin na przesłanie opracowania na maila, z którego otrzymali dane opracowanie, wynosi dwadzieścia cztery godziny od godziny udostępnienia uczestnikom zadania przez Organizatora.
 3. Etap  okręgowy przeprowadza powołana w danym okręgu przez Organizatora Komisja Okręgowa, składająca się z nie mniej niż trzech członków.
 4. Komisja Okręgowa ma prawo zdyskwalifikować drużynę na skutek złamania warunków określonych w Regulaminie oraz informuje Organizatora co do sytuacji przewidzianej w § 11 ust. 5 Regulaminu.
 5. Na prezentację multimedialną przeznacza się maksymalnie 15 minut.
  5a. Organizator może podjąć decyzję o skróceniu lub wydłużeniu czasu prezentacji dla wszystkich zespołów ze względu na obiektywne przesłanki związane ze sprawnym przebiegiem konkursu.
 6. Za prezentację zespołową drużyna może otrzymać maksymalnie 50 punktów od każdego z członków Komisji Okręgowej. Ostateczny wynik uzyskany przez drużynę stanowi średnią z ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji Okręgowej.
  6a.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wartości maksymalnej liczby punktów w związku z szczególnymi okolicznościami związanymi ze specyfiką zadania konkursowego.
 7. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez drużyny w trakcie prezentacji, o zakwalifikowaniu do zawodów krajowych decyduje Komisja Okręgowa.
 8. Do etapu centralnego awansuje 5 (słownie: pięć) drużyn z każdego państwa, przy czym nie mniej niż 1 (słownie: jedna) drużyna z każdego okręgu eliminacyjnego. 
 9. Szczegółowy przebieg etapów okręgowych reguluje instrukcja Komisji Okręgowej, która jest udostępniana uczestnikom HSBC na 5 dni przed rozpoczęciem etapu.
 10. Dokumentację etapów okręgowych HSBC prowadzą Komisje Okręgowe. Na dokumentację w każdym okręgu składają się:
  1. protokół z przebiegu zawodów okręgowych,
  2. karty ocen komisji,
  3. prezentacje multimedialne drużyn.
 11. Komisje Okręgowe przekazują Organizatorowi protokoły z etapów okręgowych wraz z załącznikami, w skład których wchodzą karty ocen wystawione przez poszczególnych członków komisji oraz przedstawione prezentacje multimedialne.

§ 9
Etap krajowy

 1. Etap krajowy przeprowadzają współorganizatorzy we współpracy z Organizatorem.
 2. Etap krajowy odbywa się w dniach 28-29.05.2022 r. i składa się z dwóch części.
 3. Szczegółowe zasady przeprowadzania eliminacji krajowych reguluje instrukcja Komisji Krajowej, która jest udostępniana uczestnikom HSBC na 5 dni przed rozpoczęciem eliminacji.
 4. Etap krajowy odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Organizator może zdyskwalifikować drużynę na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie i instrukcji dołączonej do arkusza zadań.
 5. Dokumentację etapu krajowego HSBC prowadzą Komisje Krajowe. Na dokumentację w każdym kraju składają się:
  1. protokół z przebiegu zawodów centralnych,
  2. karty ocen komisji,
  3. rozwiązania zadań przez drużyny.
 6. Pierwsza część etapu krajowego polega na zespołowym rozwiązaniu krótkiego studium przypadku związanego z tematyką biznesu i przedsiębiorczości, w szczególności zarządzania, marketingu, analizy i interpretacji danych lub finansów przedsiębiorstwa. Ocenie podlega tylko i wyłącznie zdany przez drużynę raport prezentujący rezultaty pracy drużyny. Na rozwiązanie i przesłanie raportu  przeznacza się trzy godziny (180 minut).
 7. Za pierwszą część eliminacji krajowych drużyna może otrzymać od 0 do 25 punktów.
 8. W drugiej części eliminacji krajowych drużyny rozwiązują studium przypadku, przygotowują prezentacje przedstawiające rozwiązanie problemu, a następnie przedstawiają je przed Komisją Krajową oraz dokonują jej obrony. Obrona pracy polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania Komisji Krajowej, które dotyczą zaprezentowanego przez zespół rozwiązania zadania oraz zagadnień związanych z tematyką prezentacji.
 9. Na przygotowanie i przesłanie prezentacji przeznacza się łącznie pięć godzin (300 minut).
 10. Na prezentację przeznacza się 15 minut oraz 10 minut na pytania Komisji.
 11. W drugą części eliminacji krajowych drużyna może otrzymać od 0 do 50 punktów.
 12. Organizator może podjąć decyzję o skróceniu albo wydłużeniu czasu poszczególnych czynności w ramach etapu krajowego oraz zmianie formuły pierwszej lub drugiej części etapu jak i ilości przyznanych punktów dla wszystkich zespołów ze względu na obiektywne przesłanki związane ze sprawnym przebiegiem konkursu.
 13. O miejscu drużyny decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za obie części eliminacji krajowych.
 14. Wyniki ogłaszane są w dniu zakończenia zawodów. Lista finalistów HSBC wraz z podaniem nazwy szkoły publikowana jest na stronie HSBC.

§ 10
Etap międzynarodowy

 1. Etap międzynarodowy odbywa  się w dniach 05-09.07.2022 r. w Warszawie.
 2. Szczegółowe informacje o przebiegu finału międzynarodowego organizator udostępni uczestnikom nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed jego rozpoczęciem.
 3. Za przebieg finału międzynarodowego odpowiada powołana przez Organizatora Komisja Centralna.
 4. Organizator zobowiązuje się zorganizować i pokryć koszty związane z transportem i pobytem finalistów oraz opiekunów niepełnoletnich uczestników w trakcie trwania etapu międzynarodowego.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu etapu międzynarodowego.
 6. Odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników etapu międzynarodowego ponosi opiekun prawny bądź inna osoba dorosła wyznaczona przez opiekuna prawnego.
 7. W przypadku niepełnoletnich uczestników, są oni zobowiązani do przekazania informacji o osobie, która będzie sprawowała nad nimi opiekę w trakcie etapu międzynarodowego w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) przed rozpoczęciem etapu, pod rygorem dyskwalifikacji. 
 8. W przypadku, gdy osobą sprawującą opiekę nad uczestnikiem nie jest jego opiekun prawny, uczestnik jest zobowiązany załączyć do informacji, o której mowa w ust. 7, zgodę jego opiekuna lub opiekunów prawnych na taką sytuację.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości opiekuna uczestnika lub zespołu co do jego prawnej możliwości opieki.

§ 11
Przepisy szczegółowe

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zorganizować HSBC w miejscach łatwo dostępnych w celu zapewnienia uczestnikom z niepełnosprawnościami porównywalnych warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator nie gwarantuje możliwości przystąpienia do Konkursu w innym terminie uczestnikowi, który nie stawił się na zawody z powodu nagłej choroby lub innego istotnego wypadku losowego.
 3. Do zmagań podczas etapu pierwszego, okręgowego, krajowego oraz międzynarodowego mogą przystąpić tylko osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych etapów konkursu w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych lub nieprzewidzianych okoliczności.
 5. W sytuacji, w której stan faktyczny dot. wieku i miejsca nauki uczestnika nie będzie zgadzał się z warunkami przewidzianymi w § 4 ust. 1 Organizator może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli w postaci przyjęcia zgłoszenia zespołu, co jest tożsame z dyskwalifikacją danej drużyny.
 6. Sytuacja, o której mowa w § 11 ust. 5 skutkuje decyzją organizatora o dyskwalifikacji zespołu ex tunc. Jeżeli zespół ten uzyskał klasyfikację do następnego etapu, może zostać on zastąpiony kolejną drużyną w rankingu decyzją Organizatora.
 7. Zespół, który został zdyskwalifikowany w trakcie etapu międzynarodowego nie może zostać zastąpiony inną drużyną z krajowej listy rankingowej.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa związane z §11 ust. 5-7 jeżeli niemożliwym jest naprawa skutków prawnych wywołanych przez uczestnika o którym mowa w ust. 5, szczególnie w aspekcie kwalifikacji do następnych etapów konkursu.
 9. Decyzję o dyskwalifikacji zespołu jak i zastąpieniu go inną drużyną Organizator przesyła zainteresowanym uczestnikom niezwłocznie po wykryciu błędu, o którym mowa w §11 ust. 5 Regulaminu.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące zmian przebiegu konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestnika z należytym wyprzedzeniem.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany okręgu zespołu w przypadku znacznych dysproporcji co ilości zespołów w okręgach lub innych sytuacji, które spowodowałyby obiektywne problemy z realizacją konkursu, a w szczególności równością między uczestnikami.
 12. Jeżeli w skutek sytuacji, która nie wyniknęła z aktywności Organizatora, współorganizatorów czy komisji konkursowych liczba uczestników w drużynie w trakcie trwania etapu spadnie poniżej trzech, cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana decyzją właściwej Komisji.
 13. Jeżeli przed datą właściwego etapu okaże się, że drużyna nie jest w stanie wziąć w nim udziału, Organizator może podjąć decyzję o zastąpieniu jej kolejną drużyną w odpowiedniej liście rankingowej.

§ 12
Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji Komisji Pierwszego Stopnia, Komisji Okręgowej i Komisji Krajowej składa się do Organizatora w terminie 3 (słownie: trzech) dni (decyduje data wysłania wiadomości mailowej) od podania wyników właściwych etapów zmagań do publicznej wiadomości lub otrzymania przez uczestników informacji mailowej dot. wyników.
 2. Odwołanie, w imieniu całego zespołu składa jego lider. 
  1. Odwołanie sporządza się w języku angielskim.
  2. Treść odwołania należy przesłać mailowo na adres przypisany dla kraju, z którego pochodzą uczestnicy zespołu tj.:
   1. dla uczestników z Polski: pl@businessismore.eu
   2. dla uczestników z Czech: cz@businessismore.eu
   3. dla uczestników z Węgier: hu@businessismore.eu
   4. dla uczestników ze Słowacji: sk@businessismore.eu
 3. Organizator rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) dni od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana jest mailowo na adres z którego przesłane zostało odwołanie
 4. Od decyzji Organizatora oraz Komisji Centralnej nie przysługuje odwołanie.

§ 13
Nagrody i uprawnienia

 1. Zwycięska drużyna etapu międzynarodowego otrzyma nagrodę w wysokości 3500 euro.
 2. Finaliści drugiego miejsca otrzymają nagrodę w wysokości 1000 euro.
 3. Finaliści trzeciego miejsca otrzymają nagrodę w wysokości 750 euro.
 4. Finaliści czwartego miejsca otrzymają nagrodę w wysokości 750 euro.
 5. Nagrody zostaną pomniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2021 poz. 1128 ze zm.)
 6. Zwycięzcy oraz finaliści drugiego, trzeciego i czwartego miejsca zobowiązani są do podpisania w dniu zakończenia etapu międzynarodowego deklaracji przesłania na adres mailowy: pl@businessismore.eu potwierdzenia odbioru nagrody w terminie 3 dni od momentu otrzymania przelewu na numer rachunku bankowego wskazanego przez lidera.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w formie rzeczowej i finansowej pozostałym Laureatom lub Finalistom, w miarę posiadania środków na ten cel, a także zwiększenia ustalonej w Regulaminie kwoty nagród, która zostanie pomniejszona o podatek, o którym mowa w §13 ust. 5.
 8. Nagrody zostaną przekazane najpóźniej do 23.07.2022 roku na wskazany przez lidera grupy numer rachunku bankowego. Podany numer rachunku nie może być zarejestrowany w banku mającym swoją siedzibę poza Unią Europejską.

Rozdział III
Regulamin Konkursu dla Nauczycieli organizowany w ramach
międzynarodowego konkursu High School Business Challenge

§ 14
Prawa i obowiązki nauczyciele

 1. W Konkursie dla nauczycieli udział mogą wziąć nauczyciele szkół średnich w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się z Regulaminem Konkursu i do jego przestrzegania,
  2. przestrzegania wszelkich instrukcji Komisji Konkursowej,
  3. posiadania i okazania dokumentu umożliwiającego jego identyfikację przez Organizatora,
  4. sprawnego kontaktu z Organizatorem;
  5. przekazania danych do wysyłki nagrody w przypadku zwycięstwa w przeciągu 14 dni od nawiązania kontaktu w sposób wskazany w ust. 2. 
 4. Kontakt ze zwycięskim nauczycielem nawiązywany będzie za pośrednictwem szkoły, która została podana przez Uczestnika wskazującego danego nauczyciela, jako osobę, która zachęciła go do wzięcia udziału w etapie pierwszym.
 5. Nauczyciel ma prawo do odwołania się od decyzji Komisji Konkursowej, w trybie określonym w § 17 Regulaminu.

§ 15
Przebieg konkursu dla nauczycieli

 1. Konkurs dla nauczycieli składa się z jednego etapu.
 2. Zwycięzcą zostaje Nauczyciel, który zdobył najwięcej punktów przyznawanych przez Organizatora.
 3. Punkty przyznawane są na podstawie liczby uczestników międzynarodowego konkursu High School Business Challenge, którzy w formularzu rekrutacyjnym wskazali danego nauczyciela jako osobę, która zachęciła ich do wzięcia udziału w etapie pierwszym.
 4. W przypadku zgłoszeń drużynowych uznaje się, że każdy członek drużyny wskazał jako osobę polecającą nauczyciela wskazanego przez lidera grupy.
 5. Za każdego ucznia szkoły średniej, który w formularzu rekrutacyjnym wskazał danego Nauczyciela zostaje przyznany jeden punkt.
 6. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów zwycięzcą zostaje osoba, która osiągnęła dany wynik w krótszym czasie.
 7. Wyniki Konkursu ogłaszane są na stronie internetowej www.businessismore.eu w ciągu nie później niż 14 dni od zakończenia rejestracji na HSBC.
 8. Nagrodą dla zwycięskiego nauczyciela jest e-paper tablet reMarkable 2 o wartości około 400 euro.
 9. Nagroda zostanie wysłana przesyłką pocztową lub kurierską w terminie 14 dni po opublikowaniu wyników oraz otrzymaniu danych adresowych.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innej, tożsamej pod względem wartości, nagrody w formie rzeczowej dla zwycięzcy konkursu dla nauczycieli.

§ 16
Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa składa się z trzech osób powołanych przez Organizatora.
 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest wyłonienie zwycięzcy Konkursu dla nauczycieli na podstawie zgłoszeń nadesłanych w ramach międzynarodowego Konkursu High School Business challenge.

§ 17
Tryb odwoławczy i dyskwalifikacja

 1. Odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej składa się do Organizatora w terminie 3 (słownie: trzech) dni (decyduje data wysłania wiadomości mailowej) od podania wyników właściwych etapów zmagań do publicznej wiadomości.
 2. Odwołanie sporządza się w języku angielskim.
 3. Organizator rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 5 (słownie: pięć) dni od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana jest mailowo.
 4. W sytuacji, w której nauczyciel nie wywiąże się z obowiązków, o których mowa w §14 ust. 3 Organizator decyduje o jego dyskwalifikacji.
 5. Miejsce rankingowe nauczyciela zdyskwalifikowanego zajmuje następny nauczyciel na liście rankingowej.
 6. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

Rozdział IV
Regulamin Konkursu dla Ambasadorów organizowany w ramach międzynarodowego konkursu High School Business Challenge

§18
Ustalenia ogólne

 1. W ramach Konkursu dla Ambasadorów stosuje się odpowiednio §16-17 Regulaminu.

§ 19
Prawa i obowiązki uczestników

 1. W konkursie mogą brać udział Ambasadorzy konkursu HSBC w Polsce, Czechach, Słowacji oraz na Węgrzech.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Ambasador zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się z Regulaminem Konkursu i do jego przestrzegania,
  2. przestrzegania wszelkich instrukcji Komisji Konkursowej,
  3. podania podczas zgłoszenia w formularzu, który zostanie załączony do informacji mailowej przesłanej przez Organizatora, prawidłowych danych osobowych, niezbędnych do udziału w konkursie, 
  4. posiadania i okazania dokumentu umożliwiającego ich potwierdzenie przez Organizatora,
  5. sprawnego kontaktu z Organizatorem.

§ 20
Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z jednego etapu.
 2. Zwycięzcą zostaje Ambasador, który zdobył najwięcej punktów przyznawanych przez Organizatora.
 3. Punkty przyznawane są na podstawie liczby uczestników międzynarodowego konkursu High School Business Challenge, którzy w formularzu rekrutacyjnym wskazali danego ambasadora jako osobę, która zachęciła ich do wzięcia udziału w HSBC.
 4. W przypadku zgłoszeń drużynowych uznaje się, że każdy członek drużyny wskazał jako osobę polecającą, ambasadora wskazanego przez lidera grupy.
 5. Za każdego ucznia szkoły średniej, który w formularzu rekrutacyjnym wskazał danego Ambasadora zostaje przyznany jeden punkt.
 6. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów zwycięzcą zostaje osoba, która osiągnęła dany wynik w krótszym czasie.
 7. Wyniki Konkursu ogłaszane są na stronie internetowej www.businessismore.eu w ciągu nie później niż 14 dni od zakończenia rejestracji na HSBC.
 8. Nagrodą dla każdego z pięciu najaktywniejszych Ambasadorów jest karta podarunkowa o wartości 50 euro.
 9. Nagroda zostanie wysłana drogą mailową w terminie 14 dni po opublikowaniu wyników oraz otrzymaniu danych adresowych Ambasadora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innej, tożsamej pod względem wartości, nagrody w formie rzeczowej dla zwycięzców konkursu dla Ambasadorów.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 21
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Każdy uczestnik, nauczyciel i ambasador  biorąc udział odpowiednio w HSBC, Konkursie dla Nauczycieli i Konkursie dla Ambasadorów, potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursów jest wyrażenie zgody przez ucznia (w przypadku uczniów pełnoletnich), opiekuna prawnego ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich), nauczyciela i ambasadora na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz partnerów HSBC. Jednocześnie uczestnik, nauczyciel i ambasador przyjmują do wiadomości, iż:
  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursów, o których mowa w ust.1 jest  Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, z siedzibą ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Warszawa
  2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania HSBC, opublikowania wyników Konkursu dla Nauczycieli, Konkursu dla ambasadorów oraz poszczególnych etapów eliminacji HSBC (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej HSBC) celów niezbędnej sprawozdawczości na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika,
  3. dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom współpracującym z Europejską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym jej partnerom korporacyjnym, partnerom konkursu “High School Business Challenge”, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów z Europejską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  4. dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wymienionym w ust. 3 zarówno w celu przeprowadzenia i dokumentowania zawodów, opublikowania wyników zawodów oraz wyników poszczególnych etapów eliminacji HSBC (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej HSBC), czy niezbędnej sprawozdawczości, jak i dla celów promocyjnych i marketingowych podmiotów współpracujących z Europejską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości i partnerom HSBC.
  5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursach,
  6. mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
  7. mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  8. przysługuje im prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych w Polsce,
  9. przystąpienie przez uczestnika do HSBC, nauczyciela do Konkursu dla Nauczycieli oraz ambasadora do Konkursu dla Ambasadorów jest równoznaczne z nieodpłatnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach konkursów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym i rozpowszechnianie go w tym celu w mediach w tym na stronie internetowej (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg konkursów).

§ 22
Informacje końcowe

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursami, których nie uda się rozwiązać za pomocą porozumienia stron, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej Organizatora, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników, Nauczycieli i Ambasadorów i nie będzie wpływała na równość ich szans.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w państwie będącym siedzibą Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zapisów w ramach Konkursu HSBC.
 5. W zakresie wykładni przepisów niniejszego regulaminu zastosowanie ma jego angielska wersja językowa.
Menu