fbpx

Regulamin międzynarodowego konkursu High School Business Challenge

zwany dalej „Regulaminem”, zamieszczony na stronie internetowej: www.businessismore.eu

§ 1
Informacje wstępne

 1. Głównym organizatorem konkursu High School Business Challenge (zwanego dalej “HSBC” lub “Konkursem”), jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, z siedzibą ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Warszawa (zwana dalej “Organizatorem”).
 2. Główny organizator, przy organizacji Konkursu, współpracuje z współorganizatorami krajowymi (zwanymi dalej “współorganizatorami”):
  1. Studenckim Kołem Naukowym Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Polsce,
  2. Vysoká škola ekonomická v Praze w Czechach,
  3. Közép-Európa Társaság na Węgrzech,
  4. Študentský parlament NHF, o.z. na Słowacji.
 3. HSBC jest finansowany ze środków pozyskanych w ramach grantu Funduszu Wyszehradzkiego, środków własnych organizatora oraz innych środków pozyskanych od partnerów i sponsorów Konkursu.
 4. Organizacja HSBC ma służyć następującym celom:
  1. kształtowaniu wśród uczniów szkół średnich przedsiębiorczych postaw i zachowań,
  2. doskonaleniu u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w przedsiębiorstwach oraz w sferze życia prywatnego mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze,
  3. rozwijaniu u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania i wykorzystywania w praktyce informacji oraz na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji,
  4. tworzeniu pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej,
  5. zdobyciu przez uczestników interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu finansów, marketingu, psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdolności analizy i interpretacji danych dającej podstawy do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz majątkiem w przyszłości,
  6. zdobywaniu przez uczestników praktyki w wystąpieniach publicznych,
  7. zachęcaniu uczniów szkół średnich do podjęcia studiów na uczelniach ekonomicznych.

§ 2
Prawa i obowiązki organizatora

 1. Zadaniami Organizatora są w szczególności:
  1. organizacja HSBC zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,
  2. zapewnienie logistyki oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji Konkursu,
  3. dbanie o należytą komunikację z uczestnikami Konkursu i środowiskiem szkolnym,
  4. prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających HSBC,
  5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
  6. powołanie Komisji Okręgowych, Krajowych oraz Centralnej i kontrola ich funkcjonowania
 2. Organizator ma prawo zdyskwalifikować drużynę, która naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo awansować do kolejnego etapu więcej drużyn niż wynika z Regulaminu.

§ 3
Prawa i obowiązki uczestników

 1. Uczestnikami HSBC (zwanymi dalej „Uczestnikiem”) mogą być uczniowie szkół średnich w Polsce, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji, w których program nauczania kończy się egzaminem dojrzałości.
 2. Uczestnictwo w HSBC jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. HSBC ma charakter drużynowy. Zespół może liczyć od 3 do 5 osób. Zespół zgłasza do Konkursu jego lider, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.businessismore.eu wraz z podaniem imienia i nazwiska opiekuna merytorycznego drużyny.
 4. Opiekunem merytorycznym może być dowolna pełnoletnia osoba, która wyraziła zgodę. Organizator zaleca by była to osoba, która może wesprzeć zespół pod kątem merytorycznym w przygotowaniach do Konkursu.
 5. Uczestnicy mają prawo rejestrować się indywidualnie, wyrażając zgodę na połączenie przez Organizatora w drużyny.
 6. Rejestracja uczestników indywidualnych kończy się na 7 dni przed terminem zakończenia rejestracji drużyn, o którym mowa w ust. 8.
 7. Uczestnicy dobrani w drużyny przez organizatora dokonują wyboru lidera pomiędzy sobą i zgłaszają organizatorowi nie później niż ostatniego dnia rejestracji drużyn, o którym mowa w ust. 8.
 8. Rejestracja drużyny jest możliwa w dniach 23.11.2020 r. – 22.01.2021 r.
 9. Na liderze drużyny złożonej z uczestników, którzy zarejestrowali się indywidualnie spoczywa obowiązek przesłania danych opiekuna merytorycznego drużyny.
 10. Członkowie drużyny złożonej z uczestników, którzy zarejestrowali się indywidualnie powinni być zgodni co do osoby, która zostanie opiekunem merytorycznym drużyny.
 11. W przypadku braku konsensusu przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 10 decydujący głos należy do lidera danej drużyny.
 12. Drużyna jest przypisana do okręgu zgodnego z lokalizacją szkoły, do której uczęszcza lider drużyny.
 13. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się z Regulaminem HSBC i do jego przestrzegania,
  2. przestrzegania wszelkich instrukcji komisji nadzorujących przebieg poszczególnych etapów rywalizacji,
  3. podania podczas zgłoszenia prawidłowych danych osobowych, niezbędnych do udziału w konkursie oraz posiadania i okazania dokumentu umożliwiającego ich potwierdzenie przez Organizatora,
  4. informowania Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych podczas realizacji Konkursu.
 14. Uczestnik ma prawo do odwołania od decyzji Organizatora, w trybie określonym w § 10 Regulaminu.

§ 4
Przebieg konkursu

 1. HSBC ma charakter czterostopniowy i składa się z:
  1. eliminacji szkolnych pierwszego stopnia,
  2. eliminacji okręgowych drugiego stopnia,
  3. eliminacji krajowych trzeciego stopnia,
  4. eliminacji międzynarodowych czwartego stopnia.
 2. Poziom trudności konkursu zwiększa się na kolejnych szczeblach eliminacji.
 3. Testy i zadania będące podstawą przeprowadzania eliminacji wszystkich szczebli opracowuje Zespół Autorów Zadań powołany przez Organizatora.
 4. Wyniki eliminacji poszczególnych szczebli ogłaszane są na stronie internetowej HSBC www.businessismore.eu.

§ 5
Eliminacje szkolne

 1. Eliminacje szkolne zaczynają się 24.01.2021 r. równocześnie we wszystkich szkołach wraz z udostępnieniem zgłoszonym zespołom arkusza zadań.
 2. Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu przez zgłoszone drużyny arkusza, w skład którego wchodzi 25 (słownie: dwadzieścia pięć) zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru w formule studium przypadku z zakresu zarządzania w biznesie.
 3. Drużyny mają 14 (słownie: czternaście) dni od momentu udostępnienia arkusza na odesłanie rozwiązanej pracy przez formularz udostępniony przez Organizatora.
 4. Po dokonaniu weryfikacji nadesłanych rozwiązań zadań Organizator, podaje do wiadomości publicznej wyniki eliminacji szkolnych dla danego okręgu.
 5. Do eliminacji okręgowych kwalifikowanych jest po 5 (słownie: pięć) zespołów w każdego okręgu, które osiągnęły najlepsze rezultaty punktowe.
 6. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez Uczestników w eliminacjach szkolnych o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie pytań testowych z grupy zadań wyżej punktowanych.
 7. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w poszczególnych grupach punktowych, o zakwalifikowaniu do eliminacji okręgowych czas przesłania rozwiązań. Awansuje drużyna, która przesłała swoje rozwiązania wcześniej.

§ 6
Eliminacje okręgowe

 1. Eliminacje okręgowe odbywają się 20.03.2021 r. w następujących miastach:
  1. w Polsce: Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław;
  2. w Czechach: Praga, Brno i Ostrava;
  3. na Węgrzech: Budapest, Győr i Debrecen;
  4. na Słowacji: Bratysława i Koszyce.
 2. W skład poszczególnych okręgów w Polsce wchodzą następujące województwa:
  1. Gdańsk: Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie;
  2. Kraków: Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie;
  3. Poznań: Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie;
  4. Warszawa: Podlaskie, Mazowieckie, Łódzkie;
  5. Wrocław: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.
 3. W skład poszczególnych okręgów w Czechach wchodzą następujące kraje:
  1. Praga: Hlavní město Praha, Stredocesky kraj, Liberecký kraj, Karlovarsky kraj, Jihočesky kraj, Plzensky kraj, Ustecky kraj, Kralovohradecky kraj;
  2. Brno: Vysocina, Jihomoravsky, Pardubicky kraj;
  3. Ostrava: Olomoucky kraj, Zlínsky kraj, Moravskoslezsky kraj.
 4. W skład poszczególnych okręgów na Węgrzech wchodzą następujące komitaty:
  1. Budapeszt: Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya, Nógrád, Csongrád-Csanád;
  2. Győr: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala;
  3. Debrecen: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés.
 5. W skład poszczególnych okręgów na Słowacji wchodzą następujące kraje:
  1. Bratysława: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský;
  2. Koszyce: Banskobystrický, Prešovský, Košický.
 6. Eliminacje okręgowe odbywają się równocześnie we wszystkich okręgach i składają się z jednego etapu polegającego na zaprezentowaniu przez zespoły prezentacji multimedialnych na temat związany z zarządzaniem w biznesie. Termin na przesłanie opracowania wynosi dwa tygodnie od dnia udostępnienia uczestnikom zadania przez Organizatora.
 7. Eliminacje okręgowe przeprowadza powołana w danym okręgu przez Organizatora Komisja Okręgowa, składająca się z nie mniej niż trzech członków.
 8. Komisja Okręgowa ma prawo zdyskwalifikować drużynę na skutek złamania warunków formalnych określonych w Regulaminie.
 9. Na prezentację multimedialną przeznacza się maksymalnie 15 minut.
 10. Za prezentację zespołową drużyna może otrzymać maksymalnie 50 punktów od każdego z członków Komisji Okręgowej. Ostateczny wynik uzyskany przez drużynę stanowi średnią ocen przyznanych przez poszczególnych członków Komisji Okręgowej.
 11. W przypadku równej liczby punktów zdobytych przez drużyny w trakcie prezentacji, o zakwalifikowaniu do zawodów krajowych decyduje Komisja Okręgowa.
 12. Do etapu krajowego awansuje 5 (słownie: pięć) drużyn z każdego państwa, przy czym nie mniej niż 1 (słownie: jedna) drużyna z każdego okręgu eliminacyjnego.
 13. Szczegółowy przebieg eliminacji okręgowych reguluje instrukcja Komisji Okręgowej, która jest udostępniana uczestnikom HSBC na 7 dni przed rozpoczęciem eliminacji.
 14. Dokumentację eliminacji okręgowych HSBC prowadzą Komisje Okręgowe. Na dokumentację w każdym okręgu składają się:
  1. protokół z przebiegu zawodów okręgowych,
  2. karty ocen komisji,
  3. prezentacje multimedialne drużyn.
 15. Komisje Okręgowe przekazują Organizatorowi protokoły z eliminacji okręgowych wraz z załącznikami, w skład których wchodzą karty ocen wystawione przez poszczególnych członków komisji oraz przedstawione prezentacje medialne.
 16. Odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników eliminacji okręgowych ponosi opiekun merytoryczny zespołu bądź inna osoba dorosła wyznaczona przez opiekuna prawnego.

§ 7
Eliminacje krajowe

 1. Eliminacje krajowe przeprowadzają współorganizatorzy we współpracy z Organizatorem.
 2. Eliminacje krajowe odbywają się w dniach 17-18.04.2021 r.
 3. Eliminacje krajowe odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Organizator może zdyskwalifikować drużynę na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie i instrukcji dołączonej do arkusza zadań.
 4. Dokumentację eliminacji krajowych HSBC prowadzą Komisje Krajowe. Na dokumentację w każdym kraju składają się:
  1. protokół z przebiegu zawodów krajowych,
  2. karty ocen komisji,
  3. rozwiązania zadań przez drużyny.
 5. Za każdą minutę opóźnienia w przesłaniu zadań Komisja Krajowa ma prawo naliczyć jeden punkt karny, który jest odejmowany od punktacji danego studium przypadku konkretnej drużyny. W przypadku gdy uzyskana liczba punktów karnych przewyższa maksymalną liczbę punktów do uzyskania za dane zadanie, drużyna automatycznie uzyskuje wynik 0 punktów za dane zadanie.
 6. Pierwsza część eliminacji krajowych polega na zespołowym rozwiązaniu krótkiego studium przypadku związanego z tematyką biznesu i przedsiębiorczości, w szczególności zarządzania, marketingu, analizy i interpretacji danych lub finansów przedsiębiorstwa. Ocenie podlega tylko i wyłącznie zdany przez drużynę raport prezentujący rezultaty pracy drużyny. Na rozwiązanie zadania przeznacza się trzy godziny (180 minut).
 7. Szczegółowe zasady przeprowadzania eliminacji krajowych reguluje instrukcja Komisji Krajowej, która jest udostępniana uczestnikom HSBC na 7 dni przed rozpoczęciem eliminacji.
 8. Za pierwszą część eliminacji krajowych drużyna może otrzymać od 0 do 25 punktów.
 9. W drugiej części eliminacji krajowych drużyny rozwiązują studium przypadku, przygotowują raport przedstawiający rozwiązanie problemu, a następnie przedstawiają je publicznie oraz dokonują jego obrony. Obrona pracy polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania Komisji Krajowej, które dotyczą zaprezentowanego przez zespół rozwiązania zadania oraz zagadnień związanych z tematyką prezentacji.
 10. Na przygotowanie pracy i raportu przeznacza się łącznie pięć godzin (300 minut).
 11. Na prezentację przeznacza się 15 minut.
 12. W drugą części eliminacji krajowych drużyna może otrzymać od 0 do 50 punktów.
 13. O miejscu drużyny decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za obie części eliminacji krajowych.
 14. Wyniki ogłaszane są w dniu zakończenia zawodów. Lista finalistów HSBC wraz z podaniem nazwy szkoły publikowana jest na stronie HSBC.
 15. Odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników eliminacji krajowych ponosi opiekun merytoryczny zespołu bądź inna osoba dorosła wyznaczona przez opiekuna prawnego.
 16. Aby zostać dopuszczonym do eliminacji krajowych musi być obecnych przynajmniej 3 członków z danej drużyny, osoby które nie pojawią się na eliminacjach krajowych, mogą zostać wykreślone z danej drużyny na mocy decyzji organizatora. Brak spełnienia wymogu minimum 3 osób stanowi podstawę do dyskwalifikacji drużyny. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, możliwa jest nieobecność członka drużyny, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie organizatorów z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 8
Finał międzynarodowy

 1. Finał międzynarodowy odbędzie się w dniach 6-9.07.2021 r. w Warszawie.
 2. Szczegółowe informacje o przebiegu finału międzynarodowego organizator udostępni uczestnikom nie później niż na 7 (słownie: siedem) dni przed jego rozpoczęciem.
 3. Za przebieg finału międzynarodowego odpowiada powołana przez Organizatora Komisja Centralna.
 4. Organizator zobowiązuje się pokryć koszty związane z transportem i pobytem laureatów w Warszawie w trakcie trwania finału międzynarodowego w ustalonym zakresie i w miarę możliwości finansowych Organizatora, po przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej poniesienie uzasadnionych i zaakceptowanych przez Organizatora kosztów.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu finału międzynarodowego.
 6. Odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników finału międzynarodowego ponosi opiekun merytoryczny zespołu bądź inna osoba dorosła wyznaczona przez opiekuna prawnego.
 7. Aby zostać dopuszczonym do eliminacji międzynarodowych musi być obecnych przynajmniej 3 członków z danej drużyny, osoby które nie pojawią się na eliminacjach krajowych, mogą zostać wykreślone z danej drużyny na mocy decyzji organizatora. Brak spełnienia wymogu minimum 3 osób stanowi podstawę do dyskwalifikacji drużyny. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, możliwa jest nieobecność członka drużyny, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie organizatorów z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 8. Etap finałowy będzie się składał z dwóch osobnych, niepowiązanych ze sobą, części. 
 9. Pierwsza część będzie oceniana maksymalnie na 40 pkt, a uczestnicy będą mieli 2 godziny na rozwiązanie problemu. Efektem zmagań uczestników będzie raport zapisany na komputerze, bez dostępu do internetu. 
 10. Druga część będzie oceniana maksymalnie na 60 pkt, uczestnicy będą mieli 3 godziny na rozwiązanie case study, nie będą mieli dostępu do internetu. Efektem ich pracy będzie  prezentacja, przedstawiona w piątek przed jury.
 11. Brak samodzielności w trakcie wykonywania zadań jest podstawą do dyskwalifikacji danej drużyny.

§ 9
Przepisy szczegółowe

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zorganizować HSBC w miejscach łatwo dostępnych w celu zapewnienia uczestnikom niepełnosprawnym porównywalnych warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator nie gwarantuje możliwości przystąpienia do Konkursu w innym terminie uczestnikowi, który nie stawił się na zawody z powodu nagłej choroby lub innego istotnego wypadku losowego.
 3. Do zmagań podczas eliminacji okręgowych, krajowych i centralnych mogą przystąpić tylko osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość realizacji etapu okręgowego i krajowego w formule zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych etapów konkursu w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych bądź nieprzewidzianych okoliczności.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące zmian przebiegu konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestnika z należytym wyprzedzeniem.

§ 10
Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji Komisji Okręgowej i Komisji Krajowej składa się do Organizatora w terminie 3 (słownie: trzech) dni (decyduje data wysłania wiadomości mailowej) od podania wyników właściwych etapów zmagań do publicznej wiadomości.
 2. Odwołanie, w imieniu całego zespołu, może złożyć jego lider. Treść odwołania należy przesłać mailowo na adres: info@businessismore.eu
 3. Organizator rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana jest mailowo.
 4. Od decyzji Komisji Centralnej nie przysługuje odwołanie.

§ 11
Nagrody i uprawnienia

 1. W klasyfikacji wyników uczestników HSBC stosuje się następujące terminy:
  1. Zwycięzcy – zwycięska drużyna finału międzynarodowego,
  2. Laureaci – zwycięskie drużyny etapów krajowych,
  3. Finaliści – pozostałe drużyny biorące udział w eliminacjach krajowych
 2. Zwycięska drużyna etapu międzynarodowego otrzyma nagrodę w wysokości 2400 euro.
 3. Zwycięska drużyna  etapu krajowego otrzyma nagrodę w wysokości 500 euro.
 4. Finaliści drugiego miejsca otrzymają nagrodę w wysokości 250 euro.
 5. Finaliści trzeciego miejsca otrzymają nagrodę w wysokości 150 euro.
 6. Nagrody zostaną pomniejszone o stosowne podatki, jeśli ich opłacenie leżeć będzie po stronie Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród w formie rzeczowej i finansowej pozostałym Laureatom lub Finalistom, w miarę posiadania środków na ten cel, a także zwiększenia ustalonej w Regulaminie kwoty nagród.
 8. Nagrody zostaną przekazane najpóźniej do 31.08.2021 roku na wskazany przez lidera grupy numer rachunku bankowego. Podany numer rachunku nie może być zarejestrowany w banku mającym swoją siedzibę poza Unią Europejską.

§ 12
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Każdy uczestnik, dokonując zgłoszenia do udziału w HSBC, potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Warunkiem przystąpienia do HSBC jest wyrażenie zgody przez ucznia (w przypadku uczniów pełnoletnich) lub przez opiekuna prawnego ucznia (w przypadku uczniów niepełnoletnich) na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez Organizatora oraz partnerów HSBC. Jednocześnie uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż:
  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach HSBC jest  Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, z siedzibą ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Warszawa
  2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania HSBC, opublikowania wyników poszczególnych etapów eliminacji HSBC (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej HSBC) oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika,
  3. dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom współpracującym z Europejską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym jej partnerom korporacyjnym, partnerom konkursu “High School Business Challenge”, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów z Europejską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  4. dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wymienionym w ust. 2c zarówno w celu przeprowadzenia i dokumentowania zawodów HSBC, opublikowania wyników zawodów poszczególnych etapów eliminacji HSBC (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej HSBC), czy niezbędnej sprawozdawczości, jak i dla celów promocyjnych i marketingowych podmiotów współpracujących z Europejską Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości i partnerom HSBC.
  5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w HSBC,
  6. ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
  7. ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  8. przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych w Polsce,
  9. przystąpienie przez uczestnika do HSBC jest równoznaczne z nieodpłatnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach konkursu o charakterze informacyjnym lub promocyjnym i rozpowszechnianie go w tym celu w mediach w tym na stronie internetowej (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg HSBC).

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem, których nie uda się rozwiązać za pomocą porozumienia stron, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej Organizatora, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w państwie będącym siedzibą Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 5. W zakresie wykładni przepisów niniejszego regulaminu zastosowanie ma jego angielska wersja językowa.
Menu