fbpx

Pravidlá medzinárodnej súťaže High School Business Challenge

ďalej ako „ Pravidlá” sú uvedené na webovej stránke: www.businessismore.eu

§ 1
Úvodné informácie

 1. Hlavným organizátorom súťaže High School Business Challenge (ďalej ako „HSBC” alebo „Súťaž”), je Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, číslo KRS v OR: 0000836387 DIČ: 5213894656, so sídlom ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Varšava (ďalej ako „Organizátor”).
 2. Hlavný organizátor spolupracuje pri organizácii súťaže s národnými spoluorganizátormi (ďalej ako „ Spoluorganizátori”):
  1. Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej vo Varšave v Poľsku,
  2. Vysoká škola ekonomická v Prahe v Česku,
  3. Közép-Európa Társaság v Maďarsku,
  4. Študentský parlament NHF, o.z. na Slovensku.
 3. HSBC je financovaná z prostriedkov získaných v rámci grantu Vyšehradského fondu, vlastných prostriedkov organizátora a ďalších prostriedkov poskytnutých partnermi a sponzormi súťaže.
 4. Cieľom organizácie HSBC je:
  1. vytvárať u žiakov stredných škôl podnikateľské povedomie a správanie,
  2. zdokonaliť schopnosti mladých ľudí analyzovať hospodárske javy, udalosti v podnikoch a v súkromnom živote, ktoré ovplyvňujú podnikateľské správanie,
  3. rozvíjať u mládeže schopnosť analytického a syntetického myslenia, plánovania a realizácie úloh, tvorivého riešenia problémov, účinnej komunikácie, vyhľadávania a využívania informácií v praxi a rozhodovania na ich základe, tímovú spoluprácu a vyjednávanie,
  4. vytváranie pozitívnej atmosféry v biznise,
  5. účastníci získajú interdisciplinárne poznatky z oblasti financií, marketingu, psychológie, riadenia ľudských zdrojov a schopnosť analyzovať a interpretovať údaje na efektívne riadenie podniku a majetku v budúcnosti,
  6. naučiť sa zvládnuť prezentáciu a vystupovanie na verejnosti,
  7. podporiť záujem žiakov stredných škôl o štúdium na ekonomických vysokých školách.

§ 2
Práva a povinnosti organizátora

 1. K úlohám organizátora predovšetkým patrí:
  1. organizácia HSBC podľa ustanovení týchto pravidiel,
  2. zabezpečenie logistiky a finančných prostriedkov potrebných na realizáciu súťaže,
  3. zabezpečenie riadnej komunikácie s účastníkmi súťaže a školami,
  4. propagačná činnosť na zvýšenie povedomia o HSBC,
  5. plnenie dohľadu nad riadnym priebehom súťaže,
  6. menovanie Krajských komisií, Celoštátnych komisií a Ústrednej komisie a kontrola ich činnosti.
 2. Organizátor je oprávnený vylúčiť tím, ktorý poruší ustanovenia týchto pravidiel.
 3. V mimoriadnych prípadoch môže organizátor povoliť postup do ďalšej etapy viacerým tímom, než je zakotvené v pravidlách.

§ 3
Práva a povinnosti účastníkov

 1. Účastníkmi HSBC (ďalej ako „účastníci”) môžu byť žiaci stredných škôl v Poľsku, v Česku, v Maďarsku a na Slovensku, ktorí končia štúdium maturitnou skúškou.
 2. Účasť v HSBC je dobrovoľná a bezplatná.
 3. HSBC je tímová súťaž. Tím môže mať 3 až 5 členov. Tím do súťaže prihlási jeho kapitán, tak, že vyplní registračný formulár na webovej stránke www.businessismore.eu, v ktorom uvedie meno a priezvisko mentora tímu.
 4. Úlohu meritórneho zástupcu/mentora môže plniť každá plnoletá osoba, ktorá k tomu udelila svoj súhlas. Organizátor odporúča, aby to bola osoba, ktorá  je schopná podporiť vedomostný rast tímu počas prípravy do súťaže.
 5. Súťažiaci sa môžu registrovať individuálne, udelením súhlasu k začleneniu do tímu prostredníctvom organizátora.
 6. Registrácia individuálnych súťažiacich sa končí 7 dní pred termínom ukončenia registrácie tímov, ktorý je uvedený v paragrafe 8.
 7. Súťažiaci, ktorí boli vybraní do tímu prostredníctvom organizátora, si vyberú spomedzi seba kapitána tímu a nahlásia ho organizátorovi najneskôr posledný deň registrácie tímov, ktorý je uvedený v paragrafe 8.
 8. Registrácia súťažného tímu sa môže uskutočniť v dňoch od 23. 11. 2020 do 22. 01. 2021.
 9. Tím líder skupiny zostavenej z účastníkov, ktorí sa zaregistrovali individuálne, je zodpovedný za zaslanie údajov mentora tímu.
 10. Členovia tímu zloženého z účastníkov, ktorí sa zaregistrovali individuálne, by sa mali spoločne dohodnúť na osobe, ktorá sa stane ich mentorom tímu.
 11. Ak pri rozhodovaní uvedenom v odseku 10 nedôjde ku konsenzu, rozhodujúci hlas patrí tím lídrovi.
 12. Súťažný tím je zaradený do obvodu podľa lokality školy, ktorú navštevuje kapitán tímu.
 13. Súťažiaci je povinný:
  1. oboznámiť sa s pravidlami HSBC a dodržiavať ich,
  2. dodržiavať všetky pokyny komisií, ktoré dohliadajú na priebeh jednotlivých súťažných kôl,
  3. pri prihlasovaní uviesť pravdivé osobné údaje, potrebné k účasti v súťaži, disponovať a predložiť pred organizátora súťaže doklad potvrdzujúci totožnosť,
  4. oznámiť organizátorovi každú nezrovnalosť, ktorá sa vyskytne v priebehu súťaže.
 14. Súťažiaci sa môže odvolať proti rozhodnutiu organizátora, podľa postupu ustanovenom v § 10 týchto pravidiel.

§ 4
Priebeh súťaže

 1. Súťaž HSBC má štvorstupňový charakter, pozostávajúci z:
  1. prvý stupeň – školské kolo,
  2. druhý stupeň – krajské kolo,
  3. tretí stupeň – celoštátne kolo,
  4. štvrtý stupeň – medzinárodné kolo.
 2. Úroveň obťažnosti súťaže sa zvyšuje s každým nasledujúcim súťažným kolom.
 3. Testy a úlohy, ktoré tvoria základ pre elimináciu všetkých súťažných kôl vyhotovil tím autorov úloh, ktorý zostavil organizátor.
 4. Výsledky súťažných kôl na jednotlivých úrovniach sú zverejnené na webovej stránke HSBC www.businessismore.eu.

§ 5
Školské kolo

 1. Školské kolo začína dňa 24. 01. 2021 vo všetkých školách súčasne, formou sprístupnenia pracovných listov prihláseným tímom.
 2. V školskom kole budú prihlásené tímy riešiť úlohy v pracovnom liste, ide o 25 (slovom: dvadsaťpäť) uzavretých úloh s možnosťou voľby jednej správnej odpovede vo forme prípadovej štúdie z oblasti obchodného manažmentu.
 3. Tímy majú 14 (slovom: štrnásť) dní od okamihu zverejnenia pracovného listu, na zaslanie vypracovanej práce vo formulári, poskytnutom zo strany organizátora.
 4. Organizátor zverejní výsledky školského kola v danom kraji, po zhodnotení zaslaných riešení úloh.
 5. Do krajského kola postúpi 5 (slovom: päť) tímov z každého kraja, ktoré dosiahli najvyšší počet bodov.
 6. V prípade, že súťažiaci z rovnakej školy získajú v školskom kole rovnaký počet bodov, rozhodujúci je vyšší počet bodov získaný za riešenie testových otázok v skupine úloh s vyšším bodovaním.
 7. V prípade rovnakého počtu bodov získaných v jednotlivých bodových skupinách, o postupe do krajského kola  rozhoduje čas zaslania riešenia. Postupuje tím, ktorý svoje riešenia zaslala prvá.

§ 6
Krajské kolo

 1. Krajské kolo sa uskutoční 20. 03. 2021 v nasledujúcich mestách:
  1. v Poľsku: Gdansk, Krakov, Poznaň, Varšava a Vroclav;
  2. v Česku: Praha, Brno, Ostrava;
  3. v Maďarsku: Budapešť, Győr a Debrecín;
  4. na Slovensku: Bratislava a Košice.
 2. Do jednotlivých krajov v Poľsku patria tieto vojvodstvá:
  1. Gdaňsk: Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie;
  2. Krakov: Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie;
  3. Poznaň: Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie;
  4. Varšava: Podlaskie, Mazowieckie, Łódzkie;
  5. Vroclav: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.
 3. Do jednotlivých krajov v Česku sa radia:
  1. Praha: Hlavní město Praha, Stredocesky kraj, Liberecký kraj, Karlovarsky kraj, Jihočesky kraj, Plzensky kraj, Ustecky kraj, Kralovohradecky kraj;
  2. Brno: Vysocina, Jihomoravsky, Pardubicky kraj;
  3. Ostrava: Olomoucky kraj, Zlínsky kraj, Moravskoslezsky kraj.
 4. Do jednotlivých krajov v Maďarsku patria tieto župy:
  1. Budapešť: Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Baranya, Nógrád, Csongrád-Csanád;
  2. Győr: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala;
  3. Debrecín: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés.
 5. Do jednotlivých krajov na Slovensku patria tieto kraje:
  1. Bratislava: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj;
  2. Košice: Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj.
 6. Krajské kolá prebiehajú súčasne vo všetkých krajoch a tvorí ich jedno kolo, počas ktorého tímy predstavia multimediálnu prezentáciu na tému z oblasti obchodného manažmentu. Termín na zaslanie vypracovania sú dva týždne od dňa zverejnia úlohy pre súťažiacich organizátorom.
 7. Krajské kolo uskutoční krajská komisia, ktorú pre daný kraj menuje organizátor a ktorá má najmenej troch členov.
 8. Krajská komisia môže diskvalifikovať tím za porušenie formálnych podmienok stanovených pravidlami.
 9. Maximálna dĺžka multimediálnej prezentácie je stanovená na 15 minút.
 10. Tím môže získať za tímovú prezentáciu maximálne 50 bodov od každého člena krajskej komisie. Konečný výsledok stanoví priemer hodnotení udelených každým členom krajskej komisie.
 11. V prípade, ak tímy za prezentáciu získajú rovnaký počet bodov, o postupe do celoštátneho kola rozhoduje krajská komisia.
 12. Do celoštátno kola postupuje 5 (slovom: päť) tímov z každého štátu, s tým, že najmenej 1 (slovom: jeden) tím z každého súťažného kraja.
 13. Podrobný priebeh krajských kôl upravujú pokyny krajskej komisie, ktoré sú poskytnuté súťažiacim HSBC 7 dní pred zahájením súťažných kôl.
 14. Dokumentáciu krajského kola HSBC vyhotovia krajské komisie. Dokumentáciu v každom kraji tvorí:
  1. správa z priebehu krajského kola,
  2. zápis hodnotenia komisie,
  3. multimediálne prezentácie tímov.
 15. Krajské komisie odovzdajú organizátorovi správy z krajských kôl s prílohami, ktoré tvoria zápisy hodnotenia udeleného jednotlivými členmi komisie a predstavené mediálne prezentácie.
 16. Zodpovednosť za maloletých účastníkov regionálnych prípravných kôl nesie mentor tímu alebo iná dospelá osoba menovaná zákonným zástupcom.

§ 7
Celoštátne kolo

 1. Celoštátne kolo uskutočnia spoluorganizátori v spolupráci s organizátorom.
 2. Celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch 10. – 11. 04. 2021.
 3. Celoštátne kolo prebieha za podmienok kontrolovanej samostatnosti. Organizátor môže diskvalifikovať tím v prípade, že neodpovedá samostatne alebo nesplní formálne podmienky uvedené v pravidlách a pokynoch priložených k pracovnému listu.
 4. Dokumentáciu celoštátnych kôl HSBC vedú krajské komisie. Dokumentáciu súťažnej eliminácie HSBC v každom štáte tvorí:
  1. správa z priebehu celoštátnych súťaží,
  2. zápisy hodnotenia komisií,
  3. riešenie úloh jednotlivých tímov
 5. Za každú minútu oneskorenia pri odovzdávaní riešenia úlohy má právo národná komisia prideliť tímu trestný bod, ktorý sa odpočíta od celkového počtu bodov získaných za danú prípadovú štúdiu. Ak počet trestných bodov prekročí maximálny počet bodov, ktoré je možné za danú úlohu získať, tím automaticky získa 0 bodov za danú úlohu.
 6. Prvá časť celoštátnej súťaže spočíva na tímovom riešení krátkej prípadovej štúdie súvisiacej s tematikou obchodu a podnikania, predovšetkým manažmentu, marketingu, analýzy a interpretácie údajov alebo financií podniku. Hodnotí sa iba a výhradne správa, ktorú tím predloží a ktorá prezentuje výsledok jeho práce. Na riešenie úlohy sú vyhradené 3 hodiny (180 minút).
 7. Podrobné pravidlá priebehu celoštátnych kôl upravujú pokyny štátnej komisie, ktoré sú poskytnuté súťažiacim HSBC 7 dní pred zahájením eliminačného kola.
 8. V prvej časti celoštátneho kola môže tím získať 0 až 25 bodov.
 9. V druhej časti celoštátneho kola riešia tímy prípadovú štúdiu, pripravujú správu s riešením problému a následne ju predstavia verejne a uskutočnia jej obhajobu. Obhajoba práce spočíva na odpovedaní na otázky štátnej komisie, ktoré sa týkajú prezentovaného riešenia tímu a problematiky súvisiacej s tematikou prezentácie.
 10. Na prípravu práce a správy je stanovených súhrnne 5 hodín (300 minút).
 11. Na prezentáciu je stanovených 15 minút.
 12. V druhej časti celoštátneho kola môže tím získať 0 až 50 bodov.
 13. O umiestnení tímu rozhoduje súhrnný počet bodov získaných v oboch častiach celoštátneho kola.
 14. Výsledky sú vyhlásené v deň ukončenia súťaže. Zoznam finalistov HSBC s uvedením názvu školy budú zverejnené na stránke HSBC.
 15. Zodpovednosť za maloletých účastníkov národných prípravných kôl nesie mentor tímu alebo iná dospelá osoba menovaná zákonným zástupcom.
 16. Aby mohol byť tím prijatý do národného kvalifikačného kola, musia byť prítomní aspoň 3 členovia daného tímu. Osoby, ktoré sa nezúčastnia národných kvalifikačných kôl, môžu byť z daného tímu vylúčené rozhodnutím organizátora. Nesplnenie požiadavky najmenej 3 osôb je základom pre diskvalifikáciu tímu. V osobitných a odôvodnených prípadoch je možná neprítomnosť člena tímu za predpokladu, že o tejto skutočnosti budú organizátori vopred informovaní.

§ 8
Medzinárodné finále

 1. Medzinárodné finále sa uskutoční vo Varšave v dňoch 6. – 9. 07. 2021.
 2. Organizátor poskytne súťažiacim podrobné informácie o priebehu medzinárodného finále najneskôr 14 (slovom: štrnásť) dní pred jeho zahájením.
 3. Za priebeh medzinárodného finále nesie zodpovednosť ústredná komisia, ktorú menuje organizátor.
 4. Organizátor sa zaväzuje, že pokryje náklady súvisiace s prepravou a pobytom laureátov vo Varšave počas trvania medzinárodného finále v stanovenom rozsahu a podľa finančných možností organizátora, po predstavení príslušnej dokumentácie, ktorá potvrdzuje vznik odôvodnených a organizátorom schválených nákladov.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo na možnosť zmeny termínu medzinárodného finále.
 6. Zodpovednosť za neplnoletých účastníkov medzinárodného finále nesie meritórny zástupca tímu alebo iná dospelá osoba, ktorú určil právny zástupca.

§ 9
Osobitné predpisy

 1. Organizátor vynaloží maximálne úsilie, aby zorganizoval HSBC v ľahko prístupných miestach, za účelom zabezpečenia porovnateľných súťažných podmienok pre účasť zdravotne znevýhodnených účastníkov súťaže.
 2. Organizátor negarantuje možnosť pristúpenia do súťaže v inom termíne súťažiacemu, ktorý sa nedostavil na súťaž v dôsledku náhleho ochorenia alebo dôvodu inej závažnej nepredvídateľnej udalosti.
 3. Do súťaženia v krajských, štátnych a ústredných kolách môžu pristúpiť iba osoby, ktoré sa na mieste preukážu platným dokladom totožnosti (školský preukaz, občiansky preukaz, pas alebo iný doklad s fotografiou, ktorý potvrdzuje totožnosť).
 4. Organizátor si vyhradzuje právo na možnosť realizovať krajské a celoštátne kolo vo forme súťaže na diaľku, pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie.
 5. V prípade výskytu mimoriadnych alebo nepredvídateľných okolností si organizátor vyhradzuje právo na možnosť uplatnenia zmeny termínu jednotlivých súťažných kôl.
 6. Podrobné informácie o zmenách priebehu súťaže budú súťažiacim poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

§ 10
Odvolanie proti rozhodnutiu

 1. Odvolanie proti rozhodnutiu krajskej komisie a celoštátnej komisie je potrebné podať u organizátora v lehote do 3 dní (slovom: troch dní) (rozhodujúci je dátum e-mailovej správy) od verejného vyhlásenia výsledkov príslušných súťažných kôl.
 2. Odvolanie, v mene celého tímu môže zložiť jej kapitán. Obsah odvolania musí byť zaslaný e-mailom na elektronickú adresu: info@businessismore.eu
 3. Organizátor posúdi odvolanie a udelí odpoveď v čo najkratšej časovej lehote, nie dlhšie ako je 7 (slovom: sedem) pracovných dní odo dňa obdržania odvolania. Odpoveď je zaslaná e-mailom.
 4. Proti rozhodnutiu  ústrednej komisie sa nemožno odvolať.

§ 11
Ceny a oprávnenia

 1. V klasifikácii hodnotenia výsledkov súťažiacich HSBC sa používajú tieto výrazy:
  1. Víťazi – víťazný tím v medzinárodnom finále,
  2. Laureáti – víťazné tímy celoštátnych/národných kôl,
  3. Finalisti – ostatné tímy, ktoré sa zúčastnili celoštátnych/národných kôl.
 2. Víťazný tím v medzinárodnom kole získa súťažnú cenu vo výške 2400 eur.
 3. Víťazný tím v celoštátnom kole získa súťažnú cenu vo výške 500 eur.
 4. Finalisti, ktorí obsadia druhé miesto získajú cenu vo výške 250 eur.
 5. Finalisti, ktorí obsadia tretie miesto získajú cenu vo výške 150 eur.
 6. Z cien budú strhnuté príslušné dane, ak bude za ich platbu zodpovedný organizátor.
 7. Organizátor si vyhradzuje právo priznať ceny vo vecnej aj finančnej forme ostatným laureátom alebo finalistom, v závislosti na prostriedkoch, ktorými bude disponovať na tento účel, ako aj na zvýšenie čiastky cien stanovenej v pravidlách.
 8. Ceny budú prevedené najneskôr do 31. augusta 2021 na číslo bankového účtu uvedeného lídrom skupiny. Uvedené číslo účtu nemôže byť registrované v banke so sídlom mimo Európskej únie.

§ 12
Spracovanie osobných údajov

 1. Každý súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže HSBC, potvrdí, že sa oboznámil so znením týchto pravidiel a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu.
 2. Podmienkou účasti v súťaži HSBC je udelenie súhlasu žiaka (v prípade plnoletých žiakov) alebo zákonného zástupcu žiaka (v prípade neplnoletých žiakov) so spracovaním osobných údajov žiaka organizátorom a partnermi HSBC. Súťažiaci berie zároveň na vedomie, že:
  1. správcom osobných údajov spracovávaných v rámci HSBC je Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, číslo KRS v OR: 0000836387 DIČ: 5213894656, so sídlom ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Varšava,
  2. osobné údaje budú spracovávané výhradne na účely uskutočnenia a dokumentácie HSBC, zverejnenia výsledkom jednotlivých súťažných kôl HSBC (vrátane ich vyhlásenia v médiách, na internete, na webovej stránke HSBC) a na účely nevyhnutného vykazovania na základe súhlasu udeleného súťažiacim,
  3. osobné údaje môžu byť poskytnuté: subjektom, ktoré spolupracujú s Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, vrátane jej korporačných partnerov, partnerov súťaže „High School Business Challenge”, iným subjektom, ktoré na základe príslušných zmlúv s Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości spracuvávajú osobné údaje, ktorých správcom je Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości,
  4. osobné údaje môžu byť poskytnuté: subjektom uvedeným v ods. 2c zároveň za účelom uskutočnenia a dokumentácie súťaže HSBC, zverejnenia výsledkov súťaží v jednotlivých eliminačných kolách HSBC (vrátane ich vyhlásenia v médiách, na internete, na webovej stránke HSBC) a na účely nevyhnutnej vykazovacej povinnosti, ako aj na propagačné a marketingové účely subjektov, ktoré spolupracujú s  Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości a partnerom HSBC,
  5. poskytnutie údajov je dobrovoľné, hoci odmietnutie ich poskytnutia je ekvivalentné nemožnosti zúčastniť sa súťaže HSBC,
  6. má právo prístupu k obsahu svojich údajov a k vykonaniu ich úprav,
  7. má právo podať sťažnosť voči ďalšiemu spracovaniu, a v prípade udelenia súhlasu na spracovanie údajov, má právo tento súhlas odvolať. Uplatnenie práva na odvolanie súhlasu sa nedotýka spracovania, ktoré prebiehalo do okamihu zrušenia súhlasu,
  8. má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov v Poľsku,
  9. účasť v súťaži HSBC je ekvivalentom bezplatného udelenia súhlasu na využitie jeho obrazu/podoby v súťažných materiáloch s informačným alebo propagačným charakterom a jeho šírenia za týmto účelom v médiách vrátane na webovej stránke (fotografie a videofilmy z priebehu HSBC).

§ 13
Záverečné ustanovenia

 1. Všetky spory a nároky súvisiace so súťažou, ktoré strany nevyriešia dohodou, budú postúpené pred všeobecný súd, príslušný podľa sídla organizátora.
 2. Pravidlá môžu byť upravené formou zverejnenia nového znenia na webovej stránke organizátora, pokiaľ tým nebudú dotknutú priznané práva súťažiacich a pokiaľ to neovplyvní rovnosť príležitostí súťažiacich.
 3. Vo veciach, ktoré neupravujú tieto pravidlá majú uplatnenie platné legislatívne predpisy v štáte podľa sídla organizátora.
 4. Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom zahájenia súťaže.
 5. Vo veci interpretácie ustanovení týchto pravidiel má prednostné uplatnenie ich vyhotovenie v anglickom jazyku.
Menu