fbpx

Pravidlá medzinárodnej súťaže High School Business Challenge 2022

zverejnené na webovej stránke: www.businessismore.eu

Kapitola I
Všeobecné ustanovenia

§ 1
Definície

 1. Pojmy používané v nariadeniach majú nasledujúci význam:
  1. Pravidlá – pravidlá medzinárodnej súťaže High School Business Challenge;
  2. HSBC alebo súťaž – medzinárodná súťaž High School Business Challenge;
  3. Organizátor – Európska nadácia pre rozvoj podnikania, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, so sídlom na ulici Czerniakowska 24/39, 00-714 Varšava;
  4. Spoluorganizátori:
   1. Študentský podnikateľský klub pôsobiaci na Varšavskej ekonomickej škole v Poľsku;
   2. Vysoká škola ekonomická v Prahe, Česká republika;
   3. Közép-Európa Társaság, Maďarsko;
   4. Študentský parlament NHF, o.z. na Slovensku;
  5. Účastníci – jednotlivci zúčastňujúci sa HSBC;
  6. Individuálny účastník – individuálna osoba, ktorá sa sama zaregistrovala do HSBC;
  7. Súťaž učiteľov – súťaž pre učiteľov organizovaná v rámci HSBC, ktorá je popísaná v kapitole III týchto pravidiel;
  8. Ambasádori – jednotlivci, ktorí sa zúčastňujú súťaže ambasádorov organizovanej v rámci HSBC;
  9. Súťaž Ambasádorov – súťaž Ambasádor HSBC, ako je popísaná v časti IV týchto Podmienkach súťaže;
  10. Súťaže/súťaže – súhrnné označenie pre súťaže uvedené v § 1.1.2, 8 a 10;
  11. Tím/Tím – skupina 3 až 5 účastníkov, ktorí sa spoločne zúčastňujú HSBC;
  12. Líder – osoba, ktorá bola určená na zastupovanie tímu pri výkone právomocí udelených v pravidlách ostatnými účastníkmi, s ktorými participuje v jednom tíme
  13. Víťazi – víťazný tím medzinárodného kola;
  14. Finalisti – ostatné tímy, zúčastňujúce sa medzinárodného kola.

§ 2
Predbežné informácie

 1. Hlavným organizátorom HSBC, súťaže učiteľov a súťaže ambasádorov je Európska nadácia pre rozvoj podnikania, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, so sídlom na ulici Czerniakowska 24/39, 00-714 Varšava.
 2. Hlavný organizátor pri organizovaní Súťaže spolupracuje s národnými spoluorganizátormi:
  1) Študentský podnikateľský klub pôsobiaci na Varšavskej ekonomickej škole v Poľsku,
  2) Vysoká škola ekonomická v Praze v Českej republike,
  3) Közép-Európa Társaság v Maďarsku,
  4) Študentský parlament NHF, o.z. na Slovensku.
 3. HSBC je financovaná z grantu Medzinárodného vyšehradského fondu, vlastných zdrojov organizátora a ďalších prostriedkov získaných od partnerov a sponzorov súťaže.
 4. Organizácia HSBC má slúžiť na tieto účely:
  1. formovanie podnikateľských postojov a správania medzi žiakmi stredných škôl
  2. zlepšenie schopnosti mladých ľudí analyzovať javy vyskytujúce sa v ekonomike, podnikoch a v oblasti súkromného života, ktoré majú vplyv na podnikateľské správanie,
  3. rozvíjať u mladých ľudí schopnosť analyticky a synteticky myslieť, plánovať a realizovať projekty, kreatívne riešiť problémy, efektívne komunikovať, vyhľadávať a využívať informácie v praxi a na ich základe sa rozhodovať, spolupracovať v tíme a vyjednávať
  4. vytváranie pozitívneho prostredia okolo podnikateľských aktivít,
  5. získanie interdisciplinárnych znalostí z oblasti financií, marketingu, psychológie, riadenia ľudských zdrojov a schopnosti analyzovať a interpretovať dát, čím sa vytvorí základ pre efektívne podnikanie a správu aktív v budúcnosti,
  6. poskytnúť účastníkom prax vo vystupovaní na verejnosti,
  7. podpora stredoškolského štúdia na ekonomických univerzitách.
 5. Organizovanie súťaží učiteľov a ambasádorov má za cieľ zvýšiť počet účastníkov a zlepšiť šírenie informácií o HSBC.

§ 3
Práva a povinnosti organizátora

 1. Medzi povinnosti organizátora patrí najmä:
  1) organizovanie HSBC v súlade s ustanoveniami týchto pravidiel,
  2) zabezpečenie logistiky a finančných zdrojov potrebných na realizáciu súťaže,
  3) zabezpečenie správnej komunikácie s účastníkmi súťaže, školskou komunitou, učiteľmi a ambasádormi HSBC
  4) vykonávanie propagačných aktivít na propagáciu HSBC,
  5) dohliadať na hladký priebeh súťaže,
  6) menovanie krajských, národných a ústredných výborov spojenou s kontrolou ich fungovania
 2. Organizátor má právo diskvalifikovať tím, ktorý poruší ustanovenia týchto pravidiel.
  2a. Odsek 2 sa použije aj v prípade veľvyslanca alebo učiteľa, ktorý poruší ustanovenia tohto poriadku.
 3. Organizátor má v osobitných prípadoch právo rozhodnúť o postupe do ďalšej fázy súťaže väčšieho počtu družstiev, ako je uvedené v pravidlách.

Kapitola II
Pravidlá účasti v medzinárodnej súťaži High School Business Challenge

§ 4
Práva a povinnosti účastníkov

 1. Účastníkmi HSBC môžu byť študenti stredných škôl v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku, kde sa učebné osnovy končia maturitnou skúškou.
 2. Účasť v HSBC je dobrovoľná a bezplatná.
 3. HSBC je založená na tíme. Družstvo do súťaže prihlasuje jeho vedúci prostredníctvom registračného formulára na stránke www.businessismore.eu.
 4. Prihlášku musí potvrdiť každý účastník príslušného tímu kliknutím na overovací odkaz zaslaný organizátorom po vyplnení formulára v rámci:
  1) 72 hodín, ak bola žiadosť podaná medzi 07.02.2022. -17.03.2022;
  2) 48 hodín, ak sa žiadosť uskutočnila dňa 18.03.2022;
  3) 24 hodín, ak je žiadosť podaná dňa 19.03.2022.
 5. Účastníci majú právo na individuálnu registráciu, pričom súhlasia s vytvorením tímu organizátorom. 
 6. Registrácia individuálnych účastníkov končí 7 dní pred termínom ukončenia registrácie tímov uvedeným v ods. 10
 7. Organizátor spojí individuálne prihlásených účastníkov do tímov na základe rozdelenia okresov najneskôr do 48 hodín od ukončenia registrácie individuálnych účastníkov.
 8. Účastníci vybraní do tímov organizátorom si medzi sebou zvolia vedúceho a názov tímu a nahlásia sa organizátorovi najneskôr v posledný deň registrácie tímu podľa paragrafu 10.
 9. Pre tímy vytvorené z individuálne prihlásených účastníkov platí § 4.4.
 10. Registrácia tímu je možná od 07.02.2022. do 19.03.2022.
 11. Družstvo je zaradené do regiónov podľa sídla školy, ktorú navštevuje vedúci družstva.
 12. Účastník je povinný:
  1) prečítať a dodržiavať pravidlá a predpisy HSBC,
  2) dodržiavať všetky pokyny komisie dohliadajúcej na priebeh každého kola súťaže,
  3) poskytnúť správne osobné údaje potrebné na účasť v súťaži a držať a predložiť doklad, ktorý umožňuje organizátorovi tieto údaje potvrdiť,
  4) informovať organizátora o akýchkoľvek nezrovnalostiach zistených počas súťaže.

§ 5
Organizácia súťaže

 1. HSBC je štvorstupňová súťaž a pozostáva z:
  1) prvé kolo,
  2) krajské kolo
  3) národné kolo,
  4) medzinárodné kolo.
  1a. Prvé, krajské a národné kolo sa uskutoční dištančne s využitím elektronických komunikačných prostriedkov v národných jazykoch miesta štúdia účastníkov.
  1b. Medzinárodné kolo prebieha fyzickou formou vo Varšave v anglickom jazyku.
 2. Úroveň obtiažnosti súťaže sa v nasledujúcich fázach zvyšuje
 3. Testy a úlohy, ktoré sú podkladom pre realizáciu všetkých kôl súťaže pripravujú organizátori úloh menovaní organizátorom. 
 4. Výsledky každého kola sú zverejnené na webovej stránke HSBC www.businessismore.eu.

§ 6
Súťažné obvody

 1. Do poľských okresov sú zahrnuté tieto provincie:
  1) Gdansk: Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie;
  2) Krakov: Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubelskie;
  3) Poznaň: Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie;
  4) Varšava: Podlaskie, Mazowieckie, Łódzkie;
  5) Vroclav: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.
 2. . Jednotlivé okresy v Českej republike sú nasledovné:
  1) Praha: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Kráľovohradecký kraj;
  2) Brno: Vysočina, Jihomoravský kraj, Pardubický kraj;
  3) Ostrava: Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj.
 3. 3. Jednotlivé župy v Maďarsku sú rozdelené nasledovne:
  1) Régió I: Pešť, Budapešť: obvod I.,II., III., XI., XII., XXII ;
  2) Régió II: Budapešť: obvod IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII., Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád;
  3) Régió III: Baranya, Békéš, Borsod-Abaúj Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém.
 4. Jednotlivé regióny na Slovensku tvoria tieto kraje:
  1) Bratislava: Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský;
  2) Košice: Banskobystrický, Prešovský, Košický.

§ 7
Prvé kolo

 1. Prvá etapa sa začne 21.03.2022 súčasne vo všetkých krajinách poslaním pracovného listu registrovaným tímom.
 2. Prvé kolo pozostáva z riešenia pracovného listu obsahujúceho 20 (slovom: dvadsať) uzavretých úloh s možnosťou výberu z viacerých odpovedí z medzinárodného práva, obchodného manažmentu, marketingových znalostí a ekonómie.
 3. Tímy majú 7 (slovom: sedem) dní odo dňa sprístupnenia pracovného listu na zaslanie vyriešených úloh späť prostredníctvom formulára, ktorý im sprístupní organizátor.
 4. Organizátor po overení zaslaných riešení vyhlási výsledky prvého kola za daný región.
 5. Do krajského kola sa kvalifikuje 5 (slovom: päť) družstiev z každého regiónu, ktoré dosiahli najlepšie bodové výsledky.
 6. V prípade rovnakého počtu bodov získaných účastníkmi prvého kola je kvalifikácia do krajského stupňa určená vyšším počtom bodov získaných za riešenie testových otázok zo skupiny úloh s vyšším počtom bodov.
 7. V prípade rovnakého počtu bodov získaných v každej skupine bodov je kvalifikácia do krajského kola určená časom odoslania riešení. Tím, ktorý pošle svoje riešenia skôr, postúpi do ďalšieho kola.
 8. Organizátor vymenuje komisiu prvého kola pozostávajúcu najmenej z troch členov, ktorej úlohou bude monitorovať podstatu prvej etapy a riešiť prípadné odvolania a pochybnosti týkajúce sa otázok, ktoré sú predmetom súťažného kola.

§ 8
Krajské kolo

 1. Krajské kolo súťaže sa koná dňa 10.04.2022.
 2. Krajské kolo prebieha súčasne vo všetkých okresoch a pozostáva z jednej časti pozostávajúcej z tímovej prezentácie multimediálnych prezentácií na tému týkajúcu sa podnikového manažmentu. Termín na odoslanie výsledku-riešenia úlohy na email, z ktorého dostal tím zadanie, je dvadsaťštyri (24) hodín od sprístupnenia úlohy organizátorom účastníkom.
 3. Krajské kolo riadi krajská komisia menovaná v danom regióne organizátorom, ktorá má najmenej troch členov.
 4. Krajská komisia má právo diskvalifikovať družstvo v dôsledku porušenia podmienok uvedených v pravidlách a informuje organizátora o situácii uvedenej v § 11.5 pravidiel.
 5. Multimediálna prezentácia je určená na maximálne 15 minút.
  5a.  Organizátor môže rozhodnúť o skrátení alebo predĺžení času prezentácie pre všetky tímy z objektívnych dôvodov súvisiacich s hladkým priebehom súťaže.
 6. Za prezentáciu družstva môže družstvo získať od každého člena krajského výboru maximálne 50 bodov. Konečné skóre získané tímom je priemerom bodov pridelených každým členom krajského výboru.
  6a. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť maximálny počet bodov z dôvodu osobitných okolností spojených so špecifickosťou súťažnej úlohy.
 7. V prípade rovnosti bodov v počte bodov získaných tímami pri prezentácii rozhodne o postúpení do národného kola krajský výbor.
 8. Päť (5) tímov z každého regiónu postúpi do národného kola, pričom nie menej ako jeden (1) tím z každého kvalifikačného regiónu.
 9. Podrobný priebeh krajského kola sa riadi pokynmi krajskej komisie, ktoré sú účastníkom HSBC k dispozícii 5 dní pred začiatkom etapy.
 10. Evidenciu krajského kola HSBC vedú krajské komisie. Dokumentácia v každom regióne pozostáva z:
  1. zápisnica z krajskej súťaže,
  2. hodnotiace hárky komisie,
  3. multimediálne prezentácie tímov.
 11. Krajské komisie predkladajú organizátorovi protokoly krajských etáp spolu s prílohami, ktoré pozostávajú z hodnotiacich hárkov vydaných jednotlivými členmi komisie a prednesených multimediálnych prezentácií.

§ 9
Národné kolo

 1. Celoštátnu etapu realizujú spoluorganizátori v spolupráci s organizátorom.
 2. Celoštátne kolo sa koná 28.-29. 05. 2022 a pozostáva z dvoch častí.
 3. Podrobné pravidlá pre národné prípravné zápasy upravuje Manuál národného výboru, ktorý je účastníkom HSBC sprístupnený 5 dní pred začiatkom súťaže.
 4. Národné kolo prebieha v kontrolovanom samosprávnom prostredí. Organizátor môže diskvalifikovať tím za samostatné nezodpovedanie otázok alebo za nesplnenie formálnych podmienok uvedených v pravidlách a predpisoch a v pokynoch priložených k hárku úloh.
 5. Záznamy o národnom kole HSBC vedú národné výbory. Dokumentácia v každej krajine pozostáva z:
  1. zápisnica z národného kola súťaže,
  2. hodnotiace hárky komisie,
  3. riešenia úloh tímom.
 6. Prvú časť národnej etapy tvorí tímové riešenie krátkej prípadovej štúdie súvisiacej s témou podnikania, najmä manažmentu, marketingu, analýzy a interpretácie dát či podnikových financií. Hodnotí sa iba odovzdaná správa tímu prezentujúca výsledky práce tímu. Na vyriešenie a odoslanie správy sú vyčlenené tri hodiny (180 minút).
 7. Za prvú časť národnej kvalifikácie môže tím získať 0 až 25 bodov.
 8. V druhej časti národného kola riešia tímy prípadovú štúdiu, pripravia prezentáciu, v ktorej načrtnú svoje riešenie problému a potom ju predložia pred národný výbor a obhajujú ju. Obhajoba riešenia úlohy pozostáva z odpovedí na otázky národného výboru, ktoré sa týkajú riešenia úlohy predloženej tímom a otázok súvisiacich s témou prezentácie.
 9. Na prípravu a odovzdanie prezentácie sú celkovo vyčlenené päť hodín. (300 minút).
 10. Na prezentáciu bude 15 minút a na otázky komisie 10 minút.
 11. V druhej časti národnej kvalifikácie môže tím získať 0 až 50 bodov.
 12. Organizátor sa môže rozhodnúť skrátiť alebo predĺžiť čas jednotlivých aktivít počas národného kola a zmeniť vzorec prvej alebo druhej časti etapy, ako aj počet bodov pridelených všetkým tímom z objektívnych príčin spojených s efektívnym vedením súťaže.
 13. Umiestnenie družstva je určené celkovým počtom bodov získaných za obe časti národného kola.
 14. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v deň ukončenia súťaže. Zoznam finalistov HSBC spolu s názvom školy je zverejnený na webovej stránke HSBC.

§ 10
Medzinárodné kolo

 1. An appeal against a decision of the Regional or National Commissions can be lodged with the Organiser within 3 (say: three) days from the date on which the results of the relevant stage are published (the e-mail send date shall be decisive).
 2. The appeal can be lodged by the team leader on behalf of his/her team. The appeal shall be sent by e-mail to info@businessismore.eu
 3. The Organiser shall consider each appeal and send its reply as soon as possible, within maximum 7 (say: seven) business days from the day of its receipt. The reply shall be given by e-mail.
 4. No appeal shall be possible against decisions made by the Central Commission.

§ 11
Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor vynaloží maximálne úsilie, aby sa HSBC konala na ľahko dostupných miestach, aby sa účastníkom so zdravotným postihnutím poskytli porovnateľné podmienky na účasť v súťaži.
 2. Usporiadateľ negarantuje možnosť prihlásiť sa do súťaže v inom termíne účastníkovi, ktorý sa nedostavil na súťaž z dôvodu náhleho ochorenia alebo iného závažného úrazu.
 3. Prvého, krajského, národného a medzinárodného kola súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré sú držiteľmi platného dokladu totožnosti (školský preukaz, občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad s fotografiou preukazujúcou totožnosť).
 4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu jednotlivých kôl súťaže v prípade mimoriadnych alebo nepredvídaných okolností.
 5. Ak skutočnosti o veku a mieste vzdelania účastníka nezodpovedajú podmienkam uvedeným v § 4 ods. 1, môže organizátor upustiť od právnych účinkov svojho prejavu vôle vo forme prijatia prihlášky tímu, čo sa rovná diskvalifikácii tímu.
 6. Situácia uvedená v § 11.5 má za následok rozhodnutie organizátora o diskvalifikácii družstva. Ak tento tím postúpil do ďalšieho kola, môže byť na základe rozhodnutia organizátora nahradený iným tímom v poradí.
 7. Družstvo, ktoré je diskvalifikované počas medzinárodnej fázy, nemôže byť nahradené iným družstvom z národného rebríčka.
 8. Organizátor nezodpovedá za následky §11 ods. 5-7, ak nie je možné napraviť právne následky spôsobené účastníkom uvedeným v ods. 5, najmä z hľadiska kvalifikácie do ďalších kôl súťaže.
 9. Rozhodnutie o diskvalifikácii družstva a jeho nahradení iným organizátor zašle zainteresovaným účastníkom ihneď po chybe uvedenej v §11. 5 Predpisov.
 10. Bližšie informácie o zmenách v súťaži budú účastníkovi včas oznámené.
 11. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu regiónu družstva v prípade výrazných nepomerov v počte družstiev v regiónoch alebo iných situáciách, ktoré by spôsobovali objektívne problémy pri realizácii súťaže, najmä rovnosť medzi účastníkmi.
 12. Ak v dôsledku situácie nezavinenej činnosťou organizátora, spoluorganizátorov alebo poroty klesne počet účastníkov v tíme v priebehu súťažného kola pod troch, bude celé družstvo diskvalifikované rozhodnutím príslušnou porotou.
 13. Ak sa pred dátumom skutočného kola ukáže, že tím sa nemôže zúčastniť, organizátor sa môže rozhodnúť nahradiť ho iným tímom v príslušnom rebríčku.

§ 12
Odvolacie konanie

 1. Odvolanie proti rozhodnutiu výboru prvého stupňa výboru, krajského výboru a národného výboru je potrebné podať organizátorovi do 3 (slovom: troch) dní (rozhodujúci je dátum odoslania e-mailu) od oznámenia zverejnenie výsledkov príslušných kôl súťaže alebo prijímanie e-mailových informácií o výsledkoch účastníkmi.
 2. Odvolanie v mene celého družstva podáva vedúci družstva.
  1. Odvolanie musí byť napísané v angličtine.
  2. Obsah odvolania zašlite e-mailom na adresu pridelenej krajine, z ktorej účastníci tímu pochádzajú, t. e. :
   1. pre účastníkov z Poľska: pl@businessismore.eu
   2. pre účastníkov z Českej republiky: cz@businessismore.eu
   3. pre účastníkov z Maďarska: hu@businessismore.eu
   4. pre účastníkov zo Slovenska: sk@businessismore.eu
 3. Organizátor odvolanie posúdi a odpovie čo najskôr, najneskôr do 5 (slovom: päť) dní odo dňa doručenia odvolania. Odpoveď je poskytnutá e-mailom na adresu, z ktorej bolo odvolanie odoslané
 4. Proti rozhodnutiu organizátora a ústredného výboru sa nemožno odvolať

§ 13
Ocenenia a oprávnenia

 1. Víťazný tím medzinárodného finále získa odmenu 3500 eur.
 2. Finalisti na druhom mieste získajú cenu 1 000 EUR.
 3. Finalisti na treťom mieste získajú cenu 750 €.
 4. Finalisti na štvrtom mieste získajú odmenu 750 €.
 5. Ceny budú znížené o 10%  z dôvodu paušálnej dane z príjmu v zmysle čl. 30 položka 1 bod 2 zákona o dani z príjmov fyzických osôb z 26. júla 1991 (zbierka zákonov 2021 položka 1128 v znení neskorších predpisov)
 6. Víťazi a finalisti druhého, tretieho a štvrtého miesta sú povinní podpísať vyhlásenie v deň skončenia medzinárodného kola zaslaním e-mailu na: pl@businessismore. eu potvrdením prijatia výhry do 3 dní od prijatia prevodu na číslo bankového účtu uvedené lídrom tímu.
 7. Organizátor si vyhradzuje právo udeliť vecné a finančné ceny zostávajúcim laureátom alebo finalistom, ak sú na tento účel k dispozícii finančné prostriedky a tiež zvýšiť výšku cien určenú v pravidlách, ktorá bude znížená o daň, uvedené v §13. 5.
 8. Ceny budú prevedené najneskôr do 23. 07. 2022 na číslo bankového účtu, ktoré uvedie vedúci skupiny. Uvedené číslo účtu nesmie byť registrované v banke so sídlom mimo Európskej únie.

Kapitola III
Pravidlá súťaže pre učiteľov organizovanej v rámci
medzinárodnej súťaže High School Business Challenge

§ 14
Práva a povinnosti učiteľov

 1. Súťaže pre učiteľov sa môžu zúčastniť učitelia stredných škôl v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku.
 2. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a bezplatná.
 3. Učiteľ je povinný:
  1. oboznámiť sa s pravidlami súťaže a riadiť sa nimi, 
  2. dodržiavať všetky pokyny súťažného výboru,
  3. mať a predložiť doklad umožňujúci organizátorovi jeho identifikáciu,
  4. efektívny kontakt s organizátorom;
  5. zaslať údaje na zaslanie výhry v prípade výhry do 14 dní od kontaktovania spôsobom uvedeným v odseku 2. 
 4. Kontakt s učiteľom sa uskutoční prostredníctvom školy, ktorú účastník uviedol, pričom dotyčného učiteľa uviedol ako osobu, ktorá účastníka povzbudila, aby sa zúčastnil prvého kola súťaže.
 5. Vyučujúci má právo odvolať sa proti rozhodnutiu súťažnej komisie v súlade s postupom uvedeným v § 17 Pravidiel.

§ 15
Priebeh súťaže pre pedagógov

 1. Súťaž pre učiteľov pozostáva z jednej fázy.
 2. Víťazom sa stáva Učiteľ s najväčším počtom bodov udelených Organizátorom.
 3. Body sa udeľujú na základe počtu účastníkov medzinárodnej súťaže High School Business Challenge, ktorí v náborovom formulári identifikovali konkrétneho učiteľa ako osobu, ktorá ich povzbudila k účasti v prvom kole.
 4. V prípade tímových prihlášok sa berie, že každý člen tímu vymenoval za odporúčaného učiteľa toho, ktorého určí vedúci tímu.
 5. Jeden bod získa každý stredoškolák, ktorý v prihláške uviedol konkrétneho učiteľa.
 6. V prípade rovnakého počtu získaných bodov vyhráva ten, kto dosiahol daný výsledok v kratšom čase.
 7. Výsledky súťaže budú vyhlásené na stránke www.businessismore.eu najneskôr do 14 dní od ukončenia registrácie na HSBC.
 8. Cenou pre víťazného učiteľa sú 2 „e-paper“ tablety v hodnote približne 400 €.
 9. Výhra bude zaslaná poštou alebo kuriérskou službou do 14 dní po zverejnení výsledkov a obdŕžaní údajov o adrese.
 10. Organizátor si vyhradzuje právo udeliť víťazovi učiteľskej súťaže ďalšiu vecnú cenu rovnakej hodnoty.

§ 16
Súťažná komisia

 1. Súťažný výbor tvoria tri osoby menované organizátorom.
 2. Úlohou súťažnej komisie je vybrať víťaza súťaže učiteľov na základe prihlášok zaslaných v rámci medzinárodnej súťaže High School Business Challenge.

§ 17
Odvolacie konanie a diskvalifikácia

 1. Odvolanie proti rozhodnutiu súťažnej komisie je potrebné podať organizátorovi do 3 (slovom: troch) dní (rozhodujúci je dátum odoslania emailu) po zverejnení výsledkov príslušných kôl súťaže.
 2. Odvolanie musí byť napísané v angličtine.
 3. Organizátor odvolanie posúdi a odpovie čo najskôr, najneskôr do 5 (slovom: piatich) dní odo dňa doručenia odvolania. Odpoveď bude poskytnutá e-mailom.
 4. V prípade, že učiteľ nesplní povinnosti uvedené v § 14.3, organizátor rozhodne o jeho diskvalifikácii.
 5. Poradové miesto diskvalifikovaného učiteľa zaujme nasledujúci učiteľ v poradí.
 6. Proti rozhodnutiu organizátora sa nemožno odvolať.

Kapitola IV
Pravidlá súťaže pre ambasádorov organizovanej v rámci medzinárodnej súťaže High School Business Challenge

§18
Všeobecné pravidlá

 1. V rámci Súťaže pre ambasádorov platia Pravidlá § 16-17.

§ 19
Práva a povinnosti účastníkov

 1. Súťaž je určená pre ambasádorov HSBC v Poľsku, Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku.
 2. Účasť v súťaži je dobrovoľná a bezplatná.
 3. Ambasádor je povinný:
  1. oboznámiť sa s pravidlami súťaže a riadiť sa nimi, riadiť sa všetkými pokynmi výberovej komisie,
  2. uviesť v prihláške, ktorá bude prílohou e-mailu zaslaného organizátorom, správne osobné údaje potrebné pre účasť v súťaži,
  3. mať a predložiť doklad, ktorý ich organizátorovi umožní potvrdiť,
  4. efektívne kontaktovať organizátora.

§ 20
Priebeh súťaže

 1. Súťaž pozostáva z jednej fázy.
 2. Víťazom sa stáva ambasádor, ktorý získa najviac bodov udelených organizátorom.
 3. Body sa udeľujú na základe počtu účastníkov medzinárodnej súťaže High School Business Challenge, ktorí v náborovom formulári uviedli konkrétneho ambasádora ako osobu, ktorá ich povzbudila, aby sa zúčastnili na HSBC.
 4. V prípade tímových prihlášok sa berie, že každý člen tímu vymenoval za odporúčaného ambasádora toho, ktorého určí vedúci tímu.
 5. Každý stredoškolák, ktorý na prihláške nominuje ambasádora, získa jeden bod.
 6. V prípade nerozhodného výsledku vyhráva ten, kto dosiahol skóre v kratšom čase.
 7. Výsledky súťaže sú zverejnené na webovej stránke www.businessismore.eu najneskôr do 14 dní od ukončenia registrácie na HSBC.
 8. Cena pre každého z piatich najaktívnejších ambasádorov je darčeková karta v hodnote 50 €.
 9. Cena bude zaslaná emailom do 14 dní od zverejnenia výsledkov a doručenia adresy ambasádora.
 10. Organizátor si vyhradzuje právo udeliť cenu v rovnakej hodnote pre víťazov súťaže ambasádor.

Kapitola V
Záverečné ustanovenia

§ 21
Spracúvanie osobných údajov

 1. Účasťou v HSBC, súťaži učiteľov a súťaži ambasádorov každý účastník, učiteľ a ambasádor potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky a súhlasí s ich dodržiavaním.
 2. Pre zapojenie sa do súťaží súhlasí študent (v prípade plnoletého študenta), zákonný zástupca študenta (v prípade neplnoletého študenta), pedagóg a ambasádor so spracovaním svojich osobných údajov organizátorom a partnermi HSBC. Účastník, učiteľ a ambasádor zároveň berú na vedomie, že:
  1. správcom osobných údajov spracúvaných v rámci súťaží uvedených v odseku 1 je Európska nadácia pre rozvoj podnikania, KRS: 0000836387 NIP: 5213894656, so sídlom ul. Czerniakowska 24/39, 00-714 Varšava
  2. osobné údaje budú spracované výhradne za účelom vykonania a dokumentácie HSBC, zverejnenia výsledkov učiteľskej súťaže, súťaže ambasádorov a jednotlivých kôl HSBC (vrátane ich zverejnenia v médiách, na internete a na webovú stránku HSBC) a na akékoľvek potrebné účely podávania správ na základe súhlasu poskytnutého účastníkom,
  3. osobné údaje môžu byť zdieľané so: subjektmi spolupracujúcimi s Európskou nadáciou pre rozvoj podnikania vrátane jej firemných partnerov, partnermi súťaže „High School Business Challenge“, inými subjektmi, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe príslušných zmlúv s Európskou nadáciou pre rozvoj podnikania, ktorej správcom je Európska nadácia pre rozvoj podnikania.
  4. osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom uvedeným v odseku 3 a to za účelom vedenia a dokumentácie súťaže, zverejnenia výsledkov súťaže a výsledkov jednotlivých kôl vyraďovania HSBC (vrátane ich oznamovania v médiách, na internete, na webovej stránke HSBC), prípadne potrebné nahlasovanie, ako aj na propagačné a marketingové účely subjektov spolupracujúcich s Európskou nadáciou pre rozvoj podnikania a partnermi HSBC.
  5. poskytnutie údajov je dobrovoľné, ich odmietnutie však znamená, že sa nebudete môcť zúčastniť súťaží,
  6. máte právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu,
  7. máte právo namietať proti ďalšiemu spracovaniu a v prípade súhlasu so spracovaním údajov ho odvolať. Uplatnenie práva na odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie, ktoré prebiehalo do odvolania súhlasu,
  8. máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov v Poľsku,
  9. zapojenie sa účastníka do HSBC, učiteľa do súťaže pre učiteľov a ambasádora do súťaže ambasádorov sa rovná bezodplatnému súhlasu s použitím fotografie účastníka v materiáloch súťaží informačného alebo propagačného charakteru a ich šírením na tento účel – v médiách vrátane webovej stránky (fotografie a videá informujúce o priebehu súťaží).

§ 22
Záverečné informácie

 1. Všetky spory a tvrdenia súvisiace so súťažou, ktoré sa nepodarí vyriešiť dohodou medzi stranami, budú riešené spoločným súdom príslušným podľa sídla organizátora.
 2. Pravidlá je možné zmeniť zverejnením nového obsahu na webovej stránke organizátora za predpokladu, že zmena neporuší nadobudnuté práva účastníkov, učiteľov a ambasádorov a neovplyvní ich rovnosť príležitostí.
 3. Vo veciach, ktoré pravidlá neupravujú, platia ustanovenia zákona bežne záväzného v krajine sídla organizátora.
 4. Tieto podmienky budú účinné odo dňa začatia prihlasovania do súťaže HSBC.
 5. Na výklad ustanovení týchto pravidiel sa vzťahuje anglická verzia týchto pravidiel.
Menu